NYT FRA REGIONEN

Nye penge sætter turbo på udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri

REGION HOVEDSTADEN - 28. januar 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden

50 nye recovery-mentorer skal skabe håb for psykiatriske patienter, flere hænder på de psykiatriske intensive afsnit, socialsygeplejersker og socialoverlæger, Herbergs betjening og flere midler til Børne-unge psykiatrien er blot et lille udsnit af de mange nye tiltag i psykiatrien, som blev resultatet af årets budgetforlig i Region Hovedstaden. Men dette er kun et lille udsnit af en lang perlerække af nye indsatser, som iværksætte nu og fremadrettet.  I alt udmøntes 141,5 mio.kr årligt i varige midler til nye initiativer i Region Hovedstaden fra 2020.

Som tidligere skrevet styrker vi psykiatrien med 50 nye recovery-mentorer i løbet af foråret (10.9 mio.) på vores botilbud, på sengeafsnittene og som noget nyt på Børne-ungeområdet. Recovery-mentorer er medarbejdere med brugerbaggrund.  Med baggrund i egne erfaringer og deres konkrete tilstedeværelse er denne gruppe medarbejdere særlig gode til at skabe kontakt til patienterne og bibringe patienterne håb om, at den enkelte kan komme sig over egen sygdom. Recovery-mentorerne understøtter således patienterne i deres recovery-proces på en anden måde end det fagfaglige personale. Med ansættelsen af flere recovery-mentorer afsættes tillige midler til kompetencecenteret for Recovery (2 mio.), så centeret uddannelsesmæssigt kan støtte de mange nye recovery-mentorer.

Vi har gode erfaringer med botilbudsteams, altså personale fra de psykiatriske centre der betjener vores botilbud i København og på Amager. Dette tilbud udvides nu til andre botilbud i Regionen, herunder botilbud for unge. Erfaringerne med de eksisterende Botilbudsteam viser, at de bidrager til at skabe bedre overgange på tværs af sektorer. Det giver tryghed og kontinuitet i det enkelte patientforløb og forebygger uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Presset på vores ambulatorier i Børne-ungepsykiatrien stiger desværre i disse år. Hurtig og rettidig udredning og behandling kan forebygge forværring og afkorte sygdomsforløb. Derfor styrker vi økonomien i vores ambulatorier (6 mio).

Vi samarbejder i øjeblikket med 3 kommuner om forløbsprogrammet til børn og unge med ADHD, spiseforstyrrelser, angst og depression. Det arbejde (SATS-puljeprojekt) ønsker vi at permanentgøre og udbrede til flere kommuner, da børn og forældre har stor gavn af disse forløb (1,8 mio).

Vi ved, at mange medarbejdere og patienter efterlyser flere ressourcer i det daglige arbejde, og mere tid nærvær. Vi ved også, at tid til nærvær kan fremme det gode arbejdsmiljø, deeskalere konfliktniveauet og forebygge tvang. Derfor ønsker vi at øge normeringen på alle intensive afsnit med et årsværk pr. afsnit (samlet 17,8 mio.) og lader selv afdelingerne vurdere hvilke faglige kompetencer, der er mest behov for. Desuden afsætter vi penge af til uddannelse og kompetenceudvikling (4,5mio), som vi også ved har betydning for nedbringelse af tvang, et godt arbejdsmiljø, og bidrager til øget rekruttering og fastholdelse.

Vi har kørt et forsøg med medicinnedtrapning af antipsykotisk medicin på Glostrup de sidste 2 år. Dette projekt har vist, at et stort antal patienter kan reducer deres medicin med mere end 50%. Den videns skal vi have udbredt til andre ambulatorier og sikre, at der er den faglige opfølgning på disse nedtrapningsforløb (4,4 mio) 

Vi har længe efterspurgt socialsygeplejersker i Psykiatrien. Det får vi nu, men vi udvider funktionen til også at omfatte et antal socialoverlæger. Socialsygeplejerskerne og Socialoverlægerne skal sikre, at borgere med særligt komplekse forløb med udgangspunkt i psykisk sygdom og udsathed tilbydes gode kvalitative patientforløb, uanset om de er indlagt i psykiatrien, i somatikken eller har et tværgående patientforløb. Desuden skal socialoverlægerne bidrage til mere forskning inden for udsathed og psykisk sygdom. (10,5 mio.). De nuværende Følge-hjem sygeplejersker i Psykiatrien fastholdes.

Mange af vores mest udsatte og psykisk syge borgere lever i hjemløshed eller på herberg, uden kontakt til egen læge. Mange er udfordret af misbrug, og dør alt for tidligt af det, og samtidig ubehandlet somatisk sygdom. Den ulighed i sundhed vil vi gerne bekæmpe. Derfor indfører vi nu rutinemæssig herbergsbetjening fra vores Fact-teams. Det vil sige, at personale fra vores psykiatriske ambulatorier med viden inden for somatik, får en fast konsultativ funktion i forhold til beboere og personale på vores herberg (4,5 mio). Som et yderligere tiltag for, at afdække somatisk sygdom og skabe mere lighed i sundhed er vi samtidig ved, at etablere et team af speciallæger og sygeplejersker, som kan screene mennesker for somatisk sygdom på vores botilbud og i de psykiatriske ambulatorier. Vi supplerer økonomisk (0.8 mio) et bevilliget forsøgsprojekt fra staten, så et 3 årigt projekt kan gennemføres.

Mange brugere med dobbeltdiagnose har haft stor glæde af, at modtage psykoterapeutisk behandling samtidig med, at de får behandling for deres misbrug på vores misbrugscentre. Derfor har vi afsat penge til at udbrede dette tilbud til alle vores misbrugscentre. (7 mio.). Unge med psykotiske lidelser og samtidig misbrug kastes ofte mellem kommunale og regionale tilbud. Det vil vi med baggrund i et §17.4 udvalgsarbejde gerne gøre noget ved. Derfor opretter vi som noget nyt et afvænningstilbud til unge med psykoser på Stolpegården (0.8 mio.)

Ud over disse tiltag støtter vi Ny Retspsykiatri Sct. Hans med 28 mio.kr. og flytter de retspsykiatriske intensive pladser fra Glostrupmatriklen til Ny retspsykiatri på Sct. Hans. Det betyder, at vi øger Regionens intensive retspsykiatriske sengepladser med 20 pladser. Det betyder samtidig at vi får mulighed for, at bevarer 18 åbne retspsykiatriske pladser og 22 pladser til brugere med dobbeltdiagnose. Pladser, som stod til lukning.

Vi har stadig et beløb på 22 mio. vi nu skal beslutte, hvad skal anvendes til. Vi havde søgt sundhedsstyrelsen om at konvertere 15 af de tomme ”særlige pladser” til den almene Psykiatri. Dette har vi imidlertid fået afslag på fra Sundhedsstyrelsen. Så nu er vi i gang med, at overveje, hvorledes pengene kan gavne de psykiatriske patienter på anden vis.

På grund af den sene udbetaling af rammebeløbet (ultimo 2020), kan vi ikke nå, at rulle alle initiativerne ud i 2020, så 2021 bliver et år med fuld fart på og rigtigt mange nye indsatser. Så jo, vi er ikke i mål med at løfte psykiatrien i Region Hovedstaden, men vi er rigtigt godt på vej.