NYHEDER & DEBAT

Generalforsamling 2024

NYHED - 25. februar 2024
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Rigtig god og velbesøgt generalforsamling i Socialdemokratiet i Hillerød i går.

Vi fik blandt andet talt om:

• Planerne for Upcyclingscenter ved Uvelse. Der var fuld opbakning til byrådsgruppens linje: At sige NEJ til at JJensens Upcyclingscenter.

• Krigen i Ukraine, hvor der også var fuld opbakning til regeringens linje: At vi står sammen med Ukraine og yder hvad vi kan. Der blev sendt mange, taknemmelige tanker til vores ukrainske venner.

• Hillerød Stadion, hvor planerne trækker ud, og der er mange bump på vejen.

• Skolebyggerier og renoveringer i Øst, Vest, Nødebo og Gadevang.

• Børn med særlige behov og de udfordringer, vi står overfor både i kommunen, regionen og staten.

• Regeringens ældrepolitik og private plejehjem i Hillerød.

Socialdemokratiet i Hillerød har dygtige politikere, der lytter til borgerne og flittige medlemmer, der sammen med bestyrelse og politikere kæmper for et bedre samfund 💪 🌹

Tak for en rigtig god generalforsamling ❤️

 

Kommunalpolitisk beretning

NMK.
Til forhandlingerne om årets budget fik vi afsat ca. 3 mio. kroner i 2024 til at arbejde med klimahandleplanen. Louise er formand for et udvalg, som virkelig har lagt sig i selen, der er også nedsat et klimaråd, som Oscar Brix er leder af. 

Når man mener, hvad man siger, og vil have mere stabil forsyning af energi til et område, som er storforbruger af energi, og at den skal være grøn og bæredygtig, så man sørge for, at der kan produceres lokalt. Derfor er der solcelleparker på vej og vi er ved at få udarbejdet et kommuneplantillæg, som skal beskrive de forhold, der skal være opfyldt, for kunne få lov at opsætte solceller. Her skal tages hensyn til: Naturen, naboerne og til at vi får en vis volumen, så vi imødekommer vores behov (virksomhedernes og borgernes, vi bruger meget) for strøm og for den grønne omstilling på en mærkbar måde.

Vi afviste i seneste byrådsperiode en lokalplan for et upcyclingscenter på Højlundevej, hvor JJensen vil modtage af 182.000 ton byggeaffald, hvor de ca. 42000 ton er farligt affald og 20.000 ton er jord. Der vil komme 60 lastbiler i døgnet med affald, og produkter skal også hentes, og give op til 240 kørsler i døgnet. 80% kommer fra Kbh. I området ved J.Jensen er der blandt andet et stor grundvandsreservoir, små veje, gravhøje og bevaringsværdig natur. 

Nu har et snævert flertal besluttet at tage sagen op igen. Naboerne er forskrækkede, fordi de troede, at dette anlæg ikke ville blive til noget. De må nu endnu en gang forberede sig på at deltage i en lang proces, hvor de skal være med til at sætte lys på konsekvenserne.

Lokalplansanmodningen gælder de mængder, jeg nævnte. Det er dog sådan, at det med en godkendelse vil være meget svært at sige nej til en udvidelse. Hvor stor kan vi ikke vide noget om. Siden kommunen fik lov til at behandle en mulighed for et sådant anlæg, har staten udpeget andre områder, og vi peger på, at anlægget bør ligge i et af de store udpegede områder i København.

BFU
Vi er i fuld gang med at sikre, at der både er dagtilbud og skoler nok. Vi er noget plaget af, at prognoserne hopper lidt op og ned, så det kan være svært at finjustere præcis, hvornår der skal stå et nyt klasselokale klar i et bestemt skoledistrikt. Måske har I også hørt, at landet som helhed har regnet med lidt for høje børnetal, og det har jo også en betydning her i vores kommune. 

Vi har valgt, at det er de gamle skoler, som skal have en opmuntring og en renovering, også efter pædagogiske tanker om, hvor børn og elever har det bedst. Bygninger har betydning for børns trivsel. Derfor er vi gået i gang med de gamle skoler i vest, vi er i gang med Nødebo og Gadevang og vi skal i gang med Øst, hvor der er fundet skimmel og pcb.

Vi vil arbejde for en ny skole i Øst, som også giver plads til flere af de børn, der har brug for særligt avancerede specialskoletilbud. Vi har derfor besluttet, at vi skal have en ny skole fra 0-9 klasse på Jespervej og at skolen på Østervang skal være en skole for børn med særlige behov. Det kommer til at blive en proces, der skal foregå over flere år af hensyn til økonomien og det hele skal etableres i etaper, så det stadig bliver muligt at undervise. 

Vi har en udfordring med, at ressourcerne i højere grad går til de mange forskellige specialtilbud, og vi er nødt til at finde en vej til at styrke almenskolen. Skal vi lykkedes med at kunne fastholde flest mulige børn i almenskolen (og det er vigtigst for deres fremtidsudsigter), så kræver det flere resurser i vores almindelige skoler. Det er noget vi skal tage meget alvorligt, for skal vi lykkedes med at flest mulige børn trives, så skal vi kunne rumme dem i de fællesskaber, vores skoler skaber. 

KFU
Vi vil i den kommende periode have et ekstra fokus på vores biblioteker som udover at være et klassisk bibliotek også er et sted, der løfter et kæmpe socialt og kulturelt ansvar. Biblioteket er, sammen med Royal Stage, en af de helt store økonomiske poster på det kulturelle område, og derfor må de lægge for, når der er sparekrav. Det er et sted der ofte skal spare år efter år, men biblioteket tager virkelig gode initiativer med at række en hånd til vores børn og unge og de fortjener nogle flere muskler at spille med. 

OLU
Vi har fået gang i Hjemmeplejens Hus på Milnersvej, og det har frigivet plads i sundhedscenteret. 

Prognoserne viser behov for flere plejehjemspladser, og vi er i gang med Generationernes Kvartershus i Favrholm – plejehjem og dagtilbud. 

Et lille flertal har stemt for at vedtage en lokalplan for et privat plejehjem på Frederiksbro. 

Rent lokalplanmæssigt har partierne i flertallet givet bygherre helt frie tøjler til, hvordan et plejehjem skal udformes, og vi står nu uden indflydelse på, hvordan det her projekt kommer til at ende. Det er sket ved, at man vedtager, at der er to lokalplaner for området – den gældende som af historiske grunde er meget uklar, og så en ny, der alene fastlægger, hvad området må bruges til – nu også friplejeboliger. Man burde have taget den gamle, strammet den og give den et ekstra anvendelsesformål. 

Vi kan ikke garantere, at pladserne bliver fyldt med borgere fra Hillerød, og det er også helt sikkert at vi står med forpligtigelsen, hvis driftsherre går konkurs. 

ISU
Her fylder behovet for faciliteter og snakken om 1. divisionsfodbold på Selskovvej meget. 

Der er mange bump på vejen, som forsinker processen. Lige nu afprøves muligheden for en dispensation som Hillerød Fodboldelite har foretrukket frem for, at vi satte en egentlig lokalplanproces i gang. Ideen var at dispensation ville være hurtigere end lokalplan, men alt forarbejdet hos fodbolden til dispensationsansøgningen betyder, at den tidsfordel er ved at være indhentet.

ABT.
Det der fylder meget og som splitter byrådet, er snakken om fremkommelighed.

I den forbindelse er der sat gang i et arbejde om strategisk trafikplan og et nyt analyseappparat. Vi skal se på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at vælge mere hensigtsmæssig transport, og se hvad man egentlig kan gøre, når den største del af byen allerede er planlagt – det er lidt nemmere, når vi taler byudvikling fx i Favrholm.

Vi er en kommune med 2 s-togsstationer og et stadigt længere net af cykelstier. Problemet med vores hoveder er, at vi typisk tænker biler først, men det ville gavne selv bilisterne, hvis vi tænkte gang, cykler og offentlig transport først.

Vi er nået til den erkendelse, at uanset hvor meget vi forsøger at forbedre vilkårene for bilister, så kommer vi aldrig til at lykkes helt. Vi vil altid kunne opleve kø. Det er svært at hamle op med lave bilafgifter, og vi kan ikke flytte på bygninger, der er mere end 100 år gamle for at skabe plads til biler.