NYT FRA REGIONEN

Sagen om de særlige pladser i Frederikssund

REGION HOVEDSTADEN - 12. februar 2024
Af Susanne Due Kristensen, regionrådsmedlem For Hillerød og Gribskov kommuner og medlem af Psykiatri- og socialudvalgetudvalget i Region H

Jeg vil hermed gerne orientere jer medlemmer lidt om hvorfor vi socialdemokrater sammen med C, V og RV står bag beslutningen om at flytte de Særlige pladser fra Frederikssundmatriklen til Psykiatrisk Center Glostrup (Brøndbymatriklen). Jeg tænker, det er vigtigt at I informeres, da beslutningen nok giver anledning til en del presseomtale.

Sagen kommer til behandling i regionsrådet 12. marts 2024.

I aftalen om regionernes økonomi for 2024 er det besluttet landspolitisk, at De Særlige Pladser i psykiatrien fra 1. juli 2024 omlægges til ”…et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.” Omlægningen af De Særlige Pladser træder i kraft den 1. juli 2024. Med aftalen bliver finansieringen af pladserne 100% regional og visitationen til pladserne sker regionalt i lighed med andre psykiatriske sengepladser. Målgruppen vil fortsat være patienter over 18 år med en svær psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger udadreagerende adfærd og eventuelt misbrugsproblem.

Med beslutningen reduceres antallet af sengepladser fra 114 til 88 på landsplan, hvilket betyder, at antallet af pladser falder fra 42 til 28 i Region Hovedstadens Psykiatri.

De ændrede rammebetingelser nødvendiggør, at regionen må tage en beslutning om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægge og drive pladserne fremadrettet fordi afregningsprisen pr. sengeplads pr. år samtidigt reduceres med ca. 10% fra 2,1 mio.kr. til 1,9 mio.kr. Dertil kommer, at de særlige pladser aldrig har været fuldt ud udnyttet.

Reduktionen i antallet af pladser betyder, at det vil være en meget stor udfordring medarbejdermæssigt og økonomisk fortsat at drive pladserne på den nuværende placering i Frederikssund/Psykiatrisk Center Nordsjælland – blandt andet fordi, man ikke kan reducere bemandingen tilsvarende den samlede reduktion af den økonomiske ramme, da der af sikkerhedsmæssige årsager skal være stort set uændret bemanding i aften-, natte- og weekendvagter. De Særlige Pladser har endvidere med udgangspunkt i en række voldsepisoder fået et påbud fra arbejdstilsynet om at øge trygheden for personalet, hvilket bl.a. gør at der aktuelt anvendes vagtpersonale fra G4S, som der ikke er budget til.

Skal vi opretholde den nødvendige bemanding på Frederikssundmatriklen, vil det betyde en øgning af driftsunderskuddet på mindst 15 mio. kr årligt i et i forvejen trængt budget. Vi har svært ved at rekruttere læger i dag og mange aflønnes med FEA (Frivilligt ekstra arbejde). Det er dyrt. De fremtidige rammevilkår vil også betyde, at vagtbyrden vil stige for medarbejderne ligesom færre patienter vil betyde, at det det faglige miljø fremadrettet vil blive indskrænket. Det ved vi ikke hvor fører hen, men det vil formodentligt have negativ indvirkning på en i forvejen udfordret opgave med at fastholde og rekruttere fremtidigt personale.

Region Hovedstadens Psykiatri har derfor udarbejdet en række forskellige scenarier til en fremtidig organisering af De Særlige Pladser.

I Socialdemokratiet har vi valgt den løsning som Region Hovedstadens Psykiatri anbefaler.

Det betyder, at Frederikssundmatriklen indstilles til fraflytning og at der oprettes 23 pladser på Psykiatrisk Center Glostrup, Brøndbymatriklen. Endvidere fusioneres de rehabiliterende pladser fra Glostrup og Ballerup på Psykiatrisk Center Ballerup. Der oprettes fremadrettet 1 akutplads på alle vores psykiatriske centre til de borgere, der i perioder har brug for mere intensiv behandling, hvilket løbende er tilfældet. Ca. halvdelen af de rehabiliterende pladser på Ballerup omlægges som noget nyt til dagpladser, så der sker en gradvis udslusning af patienterne til de botilbud, som mange af dem bor på.

Der har op til beslutningen været en lang inddragende proces med aktiv deltagelse af ledere og medarbejdere. Ingen af scenarierne er imidlertid 100% optimale og alle scenarier rummer muligheden for at vi mister medarbejdere og kompetencer.

Ovenstående scenarie er dog det scenarie, som Region Hovedstadens Psykiatri skønner vil sikre patienterne den mest optimale behandling, medarbejderne den bedste sikkerhed og et fagligt udviklende miljø, som kan tiltrække flere medarbejdere. Det vil også være det mest økonomisk ansvarlige scenarie, da synergi og omlægningen på sigt forventes at tjene sig selv ind igen.

Ved en fortsat opretholdelse af de særlige pladser i Frederikssund vil det se anderledes ud.

Med de nye rammevilkår, færre pladser og 10% lavere afregning for hver plads, vil vi fremadrettet kun øge et i forvejen stigende underskud, som vil resultere i at vi skal omprioritere og måske nedprioritere andre vigtige indsatser i psykiatrien. Det vil også have betydning for kvaliteten i patientbehandlingen og sikkerheden for personalet.

Det vil vi Socialdemokrater gerne tage et ansvar for at forebygge ikke sker, selv om beslutningen lige nu påvirket mange og opleves rigtig øv.

Så jo, det har været en rigtig svær og dilemmafyldt beslutning og vi forstår fuldt ud medarbejdernes frustration her og nu. For medarbejderne på Frederikssund er både dygtige og kompetente og yder hver dag en fantastisk indsats i forhold til en meget sårbar gruppe borgere. Dertil kommer at mange af medarbejdere bor lokalt.

Selv om mange måske ikke kan se sig selv i forbindelse med flytningen til enten Glostrup eller Ballerup lige nu, så håber vi alligevel af flere vil overveje det. Region Hovedstadens psykiatri vil i hver fald gøre sit til at skabe en god overgang for både patienter og medarbejdere og sikre, at vi tager det bedste af det bedste med fra alle de afdelinger der nu berøres.

I kan læse mere detaljeret om sagen her, hvis I har behov herfor:
Fremtidig organisering af De Særlige Pladser