NYT FRA REGIONEN

5 pejlemærker for fastholdelse og rekruttering i vores region

REGION HOVEDSTADEN - 26. december 2022
Af Susanne Due Kristensen, Formand for udvalget for Fastholdelse og Rekruttering i Region Hovedstaden

”Fundamentet for, at vi kan sikre mere lighed i sundhed, og fortsat opretholde en høj kvalitet i plejen og behandlingen af patienterne i Det Danske Sundhedsvæsen er, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere."

Udfordringen er stor nu, men den vil stige endnu mere i de kommende år. Derfor oprettede Region Hovedstaden, på foranledning af Socialdemokraterne, Udvalget for Fastholdelse og Rekruttering (FRU).

Udfordringer med at fastholde og rekruttere sundhedsmedarbejdere er ikke kun et dansk fænomen, det opleves i tiltagende grad internationalt, hvor små generationer efterfølger store generationer. På sundhedsområdet har det den konsekvens, at der er færre medarbejdere til at sikre pleje og behandling af en voldsomt stigende ældrebefolkning. Men der er også andre faktorer, som har haft indvirkning på arbejdsudbuddet. Coronapandemien med et øget arbejdspres har udtrættet mange sundhedsprofessionelle, skuffede forventninger i forbindelse med sygeplejekonflikten, færre ansøgninger til, og et øget frafald, på bl.a. sundhedsuddannelserne har betydet, at sundhedsvæsnet er blevet særligt udfordret, når det gælder fastholdelse og rekruttering af sundhedsmedarbejdere.

I samarbejde med medarbejdere, ledere, uddannelsesinstitutionerne, forskere, de faglige organisationer samt Regionens HR afdeling har vi i det nye udvalg (FRU) brugt foråret på, at indkredse hvilke tiltag der kan bidrage til at fastholde og tiltrække flere medarbejdere i Region Hovedstaden.

Det har udmøntet sig i en ny strategi for fastholdelse og rekruttering, som blev vedtaget i Regionsrådet i juni 2022. Strategien: ”Det handler om arbejdsliv” har 5 pejlemærker:

1) Region Hovedstaden som attraktiv arbejdsplads, 2) Opgaveløsning tæt på patienten, 3) Sammen om vagtarbejdet 4) God jobstart 5) Nærværende ledelse.

Du kan læse mere om ”Det handler om arbejdsliv” på Region Hovedstadens hjemmeside.

I FRU er vi nu gået i gang med at udarbejde konkrete handleplaner, som skal bidrage til at indfri strategien. Sideløbende med handleplanen arbejder vi i FRU med et udspil til en ny uddannelsesstrategi, som vi forventer at forelægge regionsrådet i foråret 2023.

Ved budgetforhandlingerne 2023-2026 lykkedes det Socialdemokraterne at få afsat 10 mio. kr. årligt de næste 3 år til, at understøtte arbejdet med fastholdelse og rekruttering. Det beløb skal bidrage til at indfri strategiens mål. Pengene kommer til at supplere de midler der allerede nu forvaltes på de regionale hospitaler og arbejdspladser. Her er der allerede masser af initiativer i gang for at tiltrække nye, og fastholde allerede ansatte, medarbejdere og ledere.

I FRU inspireres vi både af ledere og medarbejdere på vores egne arbejdspladser i Region H, men også af andre regioner, som har nedsat lignende udvalg. Desuden kommer der løbende inspiration fra Danske Regioner. Vi anerkender i FRU at løn, lige som mange andre indsatser, har en motiverende betydning, når nyt arbejde eller uddannelse skal vælges til. Det gør vi løbende staten opmærksom på i Region Hovedstaden, men ud over dette har vi ikke indflydelse på overenskomstforhandlingerne i FRU.

I FRU har vi derfor i et fastholdelses og rekrutteringsperspektiv stor opmærksomhed på alt det vores medarbejdere og ledere også har tilkendegivet bidrager til at skabe en attraktiv arbejdsplads, og som vi ved, at vi har mulighed for at styrke inden for egen drift i Region Hovedstaden. Vi har derfor et særligt fokus på at fremme indsatser der kan styrke et sundt arbejdsmiljø for regionens ansatte, gode introduktionsforløb, at skabe tid til kerneopgaven og at styrke uddannelses- og efteruddannelsesindsatsen.

Gode patientforløb og gode forhold for medarbejderne betinger hinanden
Med udgangspunkt i ”Det gode arbejdsliv”, dialogen med medarbejderne og de tildelte budgetmidler igangsætter vi i det nye år en lang række tiltag for at styrke Regionen som en attraktiv arbejdsplads.

Fra 2023 og frem vil vi bl.a. ansætte flere kliniske vejledere. De skal understøtte de uddannelsessøgende i, at opleve mere trygge uddannelsesforløb med den rette læring og supervision, som kan styrke dem til et godt arbejdsliv som færdiguddannede.  

Vi har endvidere afsat penge til flere og bedre introduktionsforløb for nyansatte, både nyuddannede og erfarne medarbejder, samt midler til kompetenceudvikling af personalet både mono- og tværfagligt.

Dygtige ledere med de rette ledelseskompetencer er en vigtig forudsætning for, at vi kan tiltrække nye, og fastholde allerede ansatte, medarbejdere. Vi har derfor også prioriteret kompetenceudvikling af ledergruppen. Dygtige ledere formår nemlig med udgangspunkt i kerneopgaven, at øge engagementet og trivslen hos medarbejderne samtidig med, at flere patienter oplever den omsorg og faglige kvalitet, som karakteriserer gode pleje og behandlingsforløb.

Ud over ovenstående har vi også afsat penge til, at understøtte arbejdet med en bedre vagtfordeling. Det skal bidrage til bedre work life-balance for de enkelte medarbejder, samtidig med at vi sikrer det rette faglige fremmøde på regionens mange arbejdspladser.

Vi vil løbende følge op på de mange initiativer med bl.a. trivselsundersøgelser og exitanalyser, så vi kan blive klogere på om de mange nye indsatser bidrager til, at fastholde og rekruttere flere medarbejdere i vores sundhedsvæsen eller om andre tiltag er påkrævet.

Vi ved godt, at selv om vi tiltrækker eller fastholder flere medarbejdere, så vil vi fortsat være udfordret af manglen på arbejdskraft mange år ud i fremtiden. Derfor vil FRU fortsat udforske mulighederne for at øge rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft og se på mulighederne for, at inddrage nye faggrupper i sundhedsarbejdet. Vi vil også have et skarpt fokus på, hvor vi med fordel kan indføre ny teknologi, som både kan gøre det nemmere at være patient, samtidig med at det letter arbejdspresset for medarbejderne.

Så der er rigtigt mange nye tiltag på vej i vores Region.  

I en nylig opgørelse fra Danske Regioner ser det ud til at den massive indsats for at fastholde og tiltrække flere sygeplejersker måske allerede har båret frugt over sommeren 2022. Det, der svarer til 665 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker, er nemlig siden juni vendt tilbage til det offentlige sundhedsvæsen. Hvis denne positive udvikling fortsætter, og hvis vi samtidig kan få flere vikarer til at overgå til faste stillinger, så er vi på rette vej.

Det vil ikke alene bidrage til et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, men også styrke kvaliteten i patientforløbene.