NYHEDER & DEBAT

2. behandling af budgettet

TALE - 28. september 2022
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

"Det kræver de bedste hoveder og de største hjerter at passe på de mindste mennesker"

Det er et godt budget, der spænder bredt, når alle byrådets partier går fra forhandlingerne og føler, at de har fået meget, men ikke det hele. Så har vi gjort hvad vi kunne for at lytte til alle de borgere, vi repræsenterer.

Derfor vil jeg allerførst vil jeg sige TAK til samtlige af byrådets partier for nogle rigtig gode og konstruktive budgetforhandlinger, hvor der blev gået på kompromis fra alles sider. Der skal også lyde en stor ros til borgmester Kirsten Jensen for at styre processen og for at sikre, at samtlige partier kan se sig selv i budgettet på den ene eller den anden måde. Det er en stor styrke for Hillerød Kommune, og for borgerne i en tid, hvor meget er blevet sværere for mange, og hvor vi går en mere usikker tid i møde end vi længe har været vant til.

På mange måder er dette års budget et historisk budget. I år er det børnenes budget.
Vi havde fra starten en målsætning om at sætte bredt ind over for de udfordringer, som især børn med særlige behov er ramt af. Vi ved, at sætter vi ind i god tid og med tilstrækkelig hjælp, er det til gavn for ALLE børn. Derfor var det afgørende for os i Socialdemokratiet, at vi både kunne finde penge til at ansætte væsentligt flere sagsbehandlere på vores børne- og ungeområde, ligesom vi ønskede os flere psykologer til vores PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Det lykkedes et stykke af vejen, selvom vi gerne ville have afsat endnu flere penge.

Det var også afgørende for os, at vi fik afsat penge til de udgifter, vi ved der er og som kommer i fremtiden på det specialiserede område og i forbindelse med visitering til specialundervisningen. Det lykkedes vi også med og vi har nu fuld finansiering i både 2023 og 2024. I 2025 og i 2026 har vi endnu ikke fundet den fulde finansiering, men der er allerede nu sat mange penge af i alle fire budget år.

Vi ved, at der kommer flere børn til Hillerød Kommune, som har brug for plads i vores daginstitutioner, og det er godt, at det er lykkedes os at åbne flere pladser i Nødebo og i Skævinge. Med flere daginstitutioner og med den viden, at endnu flere er på vej de kommende år, så kræver det, at vi også kan sikre kvalificeret arbejdskraft. Derfor er vi utrolig glade for, at det endelig er lykkedes at få sat gang i kompetenceudviklingen af mange af vores dygtige pædagogmedhjælpere, så de kan blive pædagogiske assistenter. Det er en erhvervsfaglig pædagogisk uddannelse, og det er noget vi i Socialdemokratiet har kæmpet for i flere år. Vi er glade for, at det endelig er lykkedes. Det kræver de bedste hoveder og de største hjerter at passe på de mindste mennesker.

Samlet set har vi i dette budget over årene 2023 til 2026afsat ca. 140 mio. kroner alene til børne- og ungeområdet og det er et historisk økonomisk løft at dette område. Vi har aldrig før afsat så mange penge til børn.

Vi står over for en stor udfordring med Grønnevang Skole både på afdelingen i Nødebo og på Jespervej. Vi har i denne budgetaftale afsat penge, så vi kan gøre noget nyt for indskolingen på Grønnevang, og det er aftalt, at der skal laves en helhedsplan for skole og fritid i Nødebo. Det er vigtigt, at vi understøtter folkeskolen som forældres første valg af skole og det håber vi meget, at forbedringer for Grønnevang Skole kan understøtte.

I Hillerød Kommune bliver vi flere ældre og med et stigende antal ældre ser vi også ind i et stigende behov for hjælp.

Vi har i dette års budget afsat penge til, at der kan oprettes flere sygeplejeklinikker lokalt. Der kommer en i Skævinge og en i Hillerød Øst, så flere ældre kan opleve at få hjælp tættere på deres bopæl. Vi har ligeledes fundet en løsning for hjemmeplejen, som samles i det vi fremover vil kalde for Hjemmeplejens Hus på Milnersvej. Ved at flytte hjemmeplejen giver det mulighed for bedre plads i sundhedscenteret. Vi har længe haft en plan for om- og tilbygning af sundhedscenteret, og den plan kan vi arbejde med igen, fordi Hjemmeplejens Hus giver mulighed for at tænke nyt.

Det lykkedes os at finde penge til øget rehabilitering i 2023, men da vi ved, at behovet også er der fra 2024 og frem, så er det noget vi bliver nødt til at se på til næste års budgetforhandlinger.

Vi havde i Socialdemokratiet som mål at få gjort noget ved både hastigheden på vores veje og støjen fra disse. Derfor er vi glade for, at det lykkedes både at finde penge til, at vi allerede fra 2023 kan begynde at dæmpe hastigheden, og at vi fra 2024 kan arbejde med at få trafikstøjen yderligere ned.

Det er også vigtigt for os, at vi får bundet cykelstinettet bedre sammen, så flere vælger at tage cyklen frem for bilen. Det skal være både trygt og sikkert at tage cyklen, og derfor er vi glade for, at vi nu har penge i budgettet både til den cykelsti, der skal være på vej på det sidste stykke af Frederiksværksgade, og at vi kan begynde på det stykke, der mangler af cykelstien på Milnersvej.

Socialdemokraterne i Hillerød vil være med til at tage et stort ansvar for den grønne omstilling. Vi er allerede godt i gang, men situationen ude i verden lægger op til at vi tager større og hurtigere skridt, så vi både sikrer forsyningssikkerheden og en rettidig grøn omstilling. Derfor er vi i denne budgetaftale blevet enige om, at ambitionsniveauet skal skrues yderligere op:

Vi er blevet enige om, at vi skal have placeret en solcellepark i Hillerød og der er sat penge af til, at vi kan få udmøntet vores klimahandleplan.
Vi vil have endnu større fokus på grønne indkøb, og vi vil i endnu højere grad stille krav om bæredygtighed i de byggerier, der kommer i årene frem.

Vi har sørget for at der er penge til at vi for alvor kan komme i gang med at affaldssortere i kommunens egne institutioner og vi har fået afsat lidt flere penge af til at følge op på de helt store miljøsager.

Det er alt sammen vigtige skridt i en langt mere bæredygtig retning.

Vi fortsætter også med at energirenovere vores kommunale bygninger, og der er ekstra penge af til bygningsvedligehold. Ikke så mange penge, som vi alle gerne ville have afsat, men vi har gjort hvad vi kunne inden for anlægsrammen. Alt i alt har vi budgetteret med ca. 1 milliard på anlægssiden i de næste fire år.

Hillerød Fodbold er som de fleste sikker ved rykket op i 1 division og det kræver, at vi får kigget en ekstra gang på Hillerød Stadion. Derfor har vi bevilget penge til, at der kan findes den bedste løsning for både fodbolden og atletikken på Hillerød Stadion, og det arbejde skal ISU i gang med i det kommende år. Jeg er sikker på de kommer frem med nogle rigtig gode forslag, som vi sammen skal kigge på til næste år.

I Hillerød kommune står vi på et stærkt økonomisk fundament. Vi har vedtaget nogle stærke økonomistyringsprincipper, der er med til at sikre en robust økonomi. Vi har en strategi om at tiltrække både store og mindre virksomheder, og vi har sat et mål for byudvikling, der gør det attraktivt som borger at flytte til og for erhvervslivet i at investere i vores kommune. De mål indfrier vi løbende og det har en stor positiv effekt på vores økonomi.

Det resulterede i, at den største udfordring var vores serviceramme og vores anlægsloft og ikke i samme grad vores likviditet. Derfor var der mulighed for, at vi kunne sænke skatten fra 2023 med god hjælp fra den statsligt afsatte pulje til netop dette formål. For os i Socialdemokratiet er det vores førsteprioritet, at vi har fundet løsninger på de udfordringer, vi står med. Dernæst er det vigtigt for os at vi kan se ind i en forsvarlig økonomisk fremtid, samtidig med at vi naturligvis overholder vores økonomiske styringsprincipper.

Når det er sagt så er det også vigtigt at understrege, at der skal gøres en indsats for at holde den sunde økonomi i en tid med så voldsomt et økonomisk pres både på borgerne, familierne og de kommunale institutioner.

Vi har med budgettet for 2023-2026 lagt endnu et solidt budget, der lægger vejen for en fortsat god udvikling af Hillerød Kommune. Der er naturligvis også uløste problemer og mange ønsker, som ikke er imødekommet, og som vi bliver nødt til at kigge på igen til næste år.

Jeg er på vegne af Socialdemokratiet rigtig glad for at vi alle kan stå bag dette års budget og jeg er glad for, at vi alle i år har valgt at tage en del af det ansvar, som borgerne med rette kan forvente af os.