NYHEDER & DEBAT

1. behandlingen af budget 2023

TALE - 31. august 2022
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Det skal være trygt og godt at være barn i Hillerød Kommune. At trives og at lære hænger sammen. Vi har gode muligheder for, at det kan være sådan for de allerfleste. Vi står på det grundlag, vi kender som Fælles Børn, Fælles Ansvar.

Vores medarbejderes arbejdsvilkår hænger sammen med børnenes trivsel og læring. De medarbejdere på familieområdet og andre støttefunktioner, der skal hjælpe familierne og deres kolleger i dagtilbud og skole, når børnene har det sværest, har alt for travlt.  Det vil socialdemokraterne tage op i forbindelse med budgettet for de kommende år.

Udsatte børn og unges forhold ligger os i Socialdemokratiet meget nær. Vi vil som I andre virkelig gerne knække koden til et mere trygt og godt børne- og ungdomsliv. Man skal i langt højere grad have lov at være barn, og ikke alt for hurtigt i livet opleve krav eller forventninger, som man ikke kan se, hvordan man kan leve op til. Kan vi på en gang skabe en hverdag, som er tryggere, og samtidig sætte hurtigere ind, når der er tegn på mistrivsel?

Vi skal huske, at opgaven er svær og kræver noget af alle, og at ikke alle børn i mistrivsel har brug for det samme svar.

Alt imens vi prøver at finde de rette svar oplever vi at flere børn mistrives. Flere børn får stillet en psykiatrisk diagnose. Flere børn har det for svært i vores skoler. Flere visiteres til en eller anden form for specialundervisning.  Flere penge bevilges til det specialiserede område, og det presser de almene budgetter. Alene i 2022 har vi bevilget ca. 12 mio. kr. ekstra, og over de næste 4 år mener forvaltningen, at der mangler ca. 65 mio. kr. alene på det specialiserede område. Det er et svimlende højt beløb, og hvis vi ikke finder dem, når vi lægger budgettet, så kommer udgifterne alligevel og skal bevilges som tillæg til budgettet i løbet af næste år.

Vi har en dagbehandlingsskole med nogle af vores meget sårbare børn. En skole, som i dag er på to matrikler uden idræt og faglokaler, og som slet ikke er, som den burde være. Vi har brug for at skabe en dagbehandlingsskole som børnene – og medarbejderne – kan have mere glæde af. I dag spilder vi penge på at køre eleverne fra skolen rundt til det, de to matrikler ikke selv rummer, og vi kan se, at der er pladser på skolen, som er tomme, fordi skolen ikke er som den bør være. Det skal vi altså have løst.

Vores elever – og medarbejdere – i Hillerød Øst skal være i en sund og sikker skole, og derfor skal vi have pcb og skimmel helt væk. Det bliver en vigtig sag for os i budgetforhandlingerne at finde en løsning på, hvordan Jespervej-delen af Grønnevang Skole bør blive. Til Grønnevang hører også Nødebo Skole, som er   ’træt’, med både gode og mindre gode lokaler og mangler plads. Vi troede, vi skulle bruge en ekstra klasse allerede fra næste år i Nødebo, men det ser det ikke ud til alligevel, så vi kan arbejde videre med den ønskede helhedsplan for børne- og fritidsområdet i Nødebo.

Der er for både Jespervej og Nødebo mange scenarier i spil, men med det lave anlægsloft, bliver det meget svært at finde plads til de mange investeringer.

Jeg har allerede nævnt, at vi skal se på det støt stigende udgiftspres på især det specialiserede område. Ikke mindst flaskehalsen i vores sagsbehandling, som gør det svært at være det barn og den familie, som skal vente, men også svært at være den medarbejder, som kan se, at hun/han ikke når det, som er vigtigt for familierne. Vi har for få sagsbehandlere og for stort sagspres. Det går ikke. Dem som skælder ud på ’kolde hænder’ i det offentlige, de skal tænke over, at det er deres faglighed og erfaring, som vores borgere kalder på. Derfor er det vigtigt for os Socialdemokrater, at vi får bragt antallet af sager pr. sagsbehandler ned.

Vi er i gang med at skabe flere dagtilbud til flere børn, og så sent som i sidste uge blev endnu et dagtilbud åbnet. Med flere dagtilbud, skal vi have mere pædagogisk personale. I Hillerød Kommune har vi en ambition om, at 60% af vores pædagogiske personale er uddannede pædagoger.  Men vi oplever igen i år et fald i ansøgninger til pædagoguddannelsen, så det vil blive svært bare at rekruttere, og nå vores mål på de 60%. Derfor er vi nødt til at tænke bredere. Vi har mange erfarne og dygtige pædagogmedhjælpere. Ved at benytte de tilskudsmuligheder, der er, kan vi opfordre pædagogmedhjælpere til at uddanne sig til erhvervsuddannet pædagogisk personale, pædagogisk assistent. Med denne uddannelse skal de have mere i løn, men fordelen er, at mange af dem videreuddanner sig til pædagoger. På den måde kan vi skyde en genvej til mere uddannet pædagogisk personale i vores dagtilbud. Det vil vi gerne tale med jer andre om til budgetforhandlingerne.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi har fokus på forholdene for vores medarbejdere i kommunen. Det er vores medarbejderes indsats, borgerne efterspørger. Vi skal vise dem tillid, og uanset på hvilket område vi evt. bliver frikommune, så skal vi vedvarende spørge, hvordan medarbejderne bedst mener de kan løse opgaverne sammen med eller i forhold til borgerne, og vi skal passe på med ikke at detailregulere vores decentrale institutioner fra lokalt politisk hold.