NYHEDER & DEBAT

Udpeget som ”Naturens Kandidat”

NYHED - 04. november 2021
Af Kirsten Jensen, Borgmester

Danmarks Naturfredningsforening har, til min store stolthed, udpeget mig som ”Naturens Kandidat” i Hillerød Kommune efter en konkurrence med andre kandidater.

Jeg har valgt, at et gavekort i den anledning går videre til et naturformål, og DN har valgt et skovcertifikat til Frejlev Skov på Lolland.

Det er jeg meget glad for – tak til DN for at sætte lys på betydningen af naturen i denne valgkamp med konkurrencen, og for at der kommer skov ud af det.

Træer har vi lokalt brug for flere af, og Dronningen og en masse børn var med til at gøre Æbelholt Skov større i den forløbne uge. Vi har brug for dem i hele landet, også på Lolland hvor jeg kom meget som barn og ung, og på hele kloden. Hvis du skal gøre én ting for kloden, så plant et træ.

PRESSEMEDDELELSE Danmarks Naturfredningsforening

Hvem er valgt til titlen ”Naturens Kandidat”
”Vælg Naturen” er overskriften på en folder, som Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød har udgivet i forbindelse med det kommende kommunevalg den 16. november. Folderen ligger tilgængelig på bibliotekerne og kan downloades fra vores hjemmeside hilleroed.dn.dk. Såfremt man ønsker et naturmøde med den lokale DN afdeling, er man altid velkommen til at aftale et sådan på hilleroed@dn.dk. Vi vil gerne, som naturorganisation, have naturen og miljøet på dagsordenen. Det er for os ikke nok, at natur, miljø og klimaindsats forbliver velmenende ord. At naturen og biodiversiteten er presset behøver ikke yderligere beskrivelser. Vi ønsker mere handling. 

DN-Hillerød har derfor udskrevet en konkurrence, hvor spidskandidaterne har fået lejlighed til at besvare en række spørgsmål inden for Natur, klima og miljø. Du kan i det følgende blive klogere på, hvad de forskellige spidskandidater i Hillerød har af forslag til at fremme biodiversiteten og bremse klimakatastrofen.


Det generelle indtryk af besvarelserne
Der har blandt spidskandidaterne været stor interesse for at komme ud med deres synspunkter på, hvordan naturen, klimaet og miljøet kan styrkes i Hillerød Kommune. Enkelte tager forbehold for økonomien. Vi er meget tilfredse med deltagelsen, idet 7 ud af 11 spidskandidater har afgivet svar. Blandt spidskandidaterne er der stort set enighed om flere af spørgsmålene idet man ønsker:

 • Øget biodiversitet, bl.a. gennem konkrete mål for naturbeskyttelse.
 • Bevarelse af Bøllemosen uden parkeringspladser og stier, mosen er nemlig en fin lille plet vild natur, som bør bevares.
 • At der afsættes flere midler til naturopgaver, her kunne midlerne komme fra en Naturpulje, som fik midler fra salg af kommunal jord.
 • At skovrejsninger prioriteres højt.
 • At den kollektive transport til lokalsamfundene forbedres for eksempel ved at etablere busbaner og ja til flere cykelstier særligt i Hillerød og i Skævinge.
 • At kommunen udfaser biomasse og gas i fjernvarmen hurtigst muligt og i stedet satser på sol, vind og jordvarme. Her må Hillerød Kommune også lægge jord til etablering af vedvarende energikilder.

Særligt interessante bemærkninger
De radikale Venstres Christina Thorholm skriver bl.a., at Kommunen skal gentænke planerne for genetablering af torvet. I den nuværende plan er det meningen, at torvet skal brolægges fra facade til facade. Christina Thorholm ønsker flere træer og mere bynatur på torvet.

Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet mener, at det overordnet set, vil have stor betydning, at Hillerød Kommune har meldt sig ind i DK 2020, fordi det vil give os redskaberne til at komme i mål med Paris-aftalen. Kirsten Jensen ønsker ikke, at der skal inddrages flere grønne arealer til byggeri, end der allerede er afsat i kommuneplanen. Samtidig skal flere private lodsejere inddrages i kampen om at øge biodiversiteten. Her får Kommunen brug for velvilje og hjælp fra borgerne, fra DN og fra Nordsjællands Landboforening.

De Radikale Venstres Christina Thorholm vil gerne have dialog med DN om hvor meget, det er muligt at udvide det Grønne Danmarkskort i Hillerød Kommune med.

Tue Tortzen fra Enhedslisten foreslår, at der i samarbejde med vandforsyningen i den vestlige del af kommunen etableres skovrejsning på landbrugsarealer og på en del af de kommunale arealer som p.t forpagtes ud til dyrkning.

Peter Ingeman fra det Konservative Folkeparti ser gerne, at der sammen med erhvervsorganisationerne skabes et klima for virksomheder, der er med til at fremme den grønne udvikling, ikke kun inden for energiproduktion og energireduktion, men også upcycling og recycling.

Lars Elbrandt fra Socialistisk Folkeparti ønsker en ambitiøs plan for biodiversiteten, så man sikrer levesteder for de rødlistede arter og vores trængte flora. Lars Elbrandt mener også, at der som minimum skal udpeges ny natur, svarende til den jord, der er taget til byggeri, udviklings – områder, vejanlæg og veje. Desuden skal lavbundsjorde og uopdyrket landbrugsjord inddrages som kommende naturområder.

Bjarne Holm fra Frihedslisten mener, at Kommunen kan sikre mere natur og øge biodiversitet ved at standse væksten og holde op med at bygge grimme bygninger.

Hvem bliver så ”Naturens Kandidat” i Hillerød Kommune?
Det har ikke været nemt at udpege ”Naturens Kandidat”, idet det et er marginaler, som skiller de enkelte kandidater. Det er jo dejligt, at spidskandidaterne har så mange gode forslag til at styrke naturen i Hillerød Kommune. Det lover godt for en grøn fremtid.

DN Bestyrelse er kommet frem til at udpege Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet til Naturens kandidat, idet hendes svar er relevante, velbegrundede og uddybende. Kirsten Jensen ønsker ikke selv at modtage det udlovede gavekort til Mangholm økologiske gårdbutik, så derfor har vi valgt at støtte "Mere Urørt Skov i Danmark" gennem et skovcertifikat til Frejlev skov på Lolland.

Spørgsmål til Spidskandidaterne

 1. Hvordan sikrer kommunen mere natur og øget biodiversitet? Nævn to hovedområder.
 2. Hvor meget natur vil kommunen udpege til grønt Danmarkskort?
 3. Skal Bøllemosen være fredet for parkering og stier?
 4. Hvilken lokal klimaindsats finder du væsentligst?
 5. Skal vi have mere kollektiv transport og flere cykelstier i kommunen?
 6. Er der afsat midler nok til naturopgaver?
 7. Skal Kommunen udfase anvendelsen af biomasse i fjernvarme produktion, hurtigst muligt og senest i 2030?