NYHEDER & DEBAT

Socialdemokratiets tale til 2. behandling af budgettet

TALE - 02. oktober 2021
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Det er en del af præmissen, at vi ikke er ankommet til Hillerød Byråd med det samme, ideologiske kompas … men vi er alle i samme båd.

Ved 1. behandlingen af budgettet stod det klart, at vi stod med kæmpe store udfordringer. Med kapaciteten på vores dagtilbud, skoler, på vores sundhedscenter og har brug for flere plejehjemspladser.

På bordet lå tilmed nogle ubehagelige forslag til besparelser, sammen med helt nødvendige forslag til budgetudvidelser og nogle velargumenterede ønsker til mere kommunal støttet aktivitet.

Vi var også udfordret af store områder, hvor det nuværende budget ikke fuldt dækker de økonomiske behov i årene der kommer, fordi mange flere borgere i Hillerød har brug for mere hjælp.

Ikke nok med det, så var vi meget tæt på at have opbrugt vores ramme til anlæg og det samme ville gøre sig gældende på servicerammen.

Derfor er jeg så utrolig stolt af, at vi sammen er lykkedes med at finde løsninger, så vi kan komme godt videre med det hele. Jeg er lettet over, at vi her i Hillerød byråd, lytter til hinanden, taler med hinanden, og sætter egoet til side for borgernes bedste. Den vigtigste rejse, man kan foretage i livet er, når man møder mennesker på halvvejen. Tak for det.

Jeg er også lettet over, at vi har en borgmester, der så dygtig til at lede os gennem disse svære forhandlinger og samle byrådets 26 ud af 27 medlemmer bag et budget, der sætter kompasset mod fremtiden. Tak til dig, Kirsten.

Jeg vil også gerne takke de medarbejdere i Hillerød Kommune, som har givet os data og nye handlemuligheder. I har været fantastiske og vi har stillet store krav til jer denne gang.

For Socialdemokraterne har det været vigtigt at finde gode løsninger på vores kapacitetsudfordringer. Når vi inviterer folk til at bo sammen med os, skal der også være plads til dem.

Vi er lykkedes med at finde de nødvendige løsninger for skolekapacitetsudfordringerne i Hillerød Vest. Vi bygger Sophienborg ud til en 3. sporet skole og bevarer Alsønderup som en del af Hillerød Vest-skoledistrikt. Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen skal være nogenlunde lige store, og det er vigtigt for os, at Hillerødsholm også på sigt får en helhedsplan.

Vi er glade for, at en løsning for Nødebo Skole skal med til næste års budgetforhandling; skolen i Nødebo har opnået så flot opbakning fra familierne, at den nu ligefrem mangler plads. 

Tak til alle de borgere, der har indsendt høringsvar om vores skoler. Det har været helt afgørende, at vi har fået alle disse gode bidrag, så vi har kunnet kvalificere vores beslutninger. Så tusind tak for det.

Vi tager ansvar for at få bygget flere plejeboliger, vi fandt mere end 50 mio. kr. til at udbygge vores dagtilbud og vi har fundet en løsning på et ret akut problem med vores sundhedscenter. Det har været en bunden opgave, med vores kapacitet, og vi synes at det er blevet løst godt.

Vi stod som sagt også med store udfordringer på alle vores serviceområder. Både på børneområdet, ældreområdet, og på hele det specialiserede område er der brug for flere penge.

Langt flere børn får stillet en diagnose end tidligere, flere voksne lever med problemer, og for Socialdemokraterne har det været vigtigt, at vi har kunnet fastholde vores normeringer på alle vores vigtigste serviceområder, fx ældreområdet, og holde hånden under de allersvageste.

Socialdemokraterne er også rigtig glade for at vi kunne holde hånden under vores kulturliv, som har haft det ekstra svært under Corona. Vi er rigtig glade for at vi kunne friholde bibliotekerne fra besparelser, for vores biblioteker er meget mere end et sted, hvor man kan låne og læse bøger. Bibliotekerne er Hillerød kommunes største kulturinstitution og biblioteket løfter rigtig mange kulturelle og sociale opgaver til gavn for os alle. Vi er stolte af vores biblioteker.

Der er også ting, som ikke er klaret endnu. Vi ville ønske at det havde været muligt at finde flere penge til idrætten, og der er ingen tvivl om, at det er et område, som har brug for ekstra fokus i fremtiden. Det lykkedes os dog at finde penge til atletikbanen på Hillerød stadion, så den bringes up to date.

Når vi taler om at bringe noget up to date, så bliver både bygninger og veje et år ældre hvert år. Vi fandt ikke penge til ekstra asfalt i år, men heldigvis satte vi sidste år en ekstra pulje af til asfalt. Samlet set er der i budget 2022-2025 afsat ca 70 mio kr til asfalt  så heldigvis vil vi opleve, at tilstanden på vores veje løbende vil blive forbedret over de næste år.

Vi socialdemokrater gik for fire år siden til valg på at gøre mere for klimaet, biodiversiteten og miljøet. I konstitueringen mundede det ud i, at der blev nedsat et udvalg for natur, miljø og klima.

For os er det tydeligt, at der er et stort behov for at give naturen en hjælpende hånd, for mere fokus på vores miljø og for endnu mere gang i vores reduktion af CO2.

Derfor får vi nu en døgnmiljøvagt. Den skal følge op på vores nye miljøpolitik for erhverv. Der bør være en ’kontrakt’ mellem virksomheder, naboer og kommune, hvor der tages hensyn og regler holdes. Derfor er vi helt utrolig glade for, at det er lykkedes at skaffe penge til en miljødøgnvagt, så der kan rykkes ud, når behovet er der, uanset hvad tidspunkt det er på døgnet. Det er en meget vigtig beslutning.

Vi har fundet penge til at gå ind i DK 2020. Et tværkommunalt samarbejde, der skal hjælpe os med at få et overblik og finde de bedste og mest effektive løsninger for at reducere vores CO2. Alt i alt er vi rigtig stolte over de resultater, vi har opnået på natur, miljø og klimaområdet. Ikke kun i år men i byrådsperioden.

Men hvor skal pengene komme fra? Hvordan har vi fundet finansiering til mange af disse rigtig gode løsninger?

Med den økonomiske styring byrådet har besluttet, er det lykkedes at skabe en nogenlunde sund kommunal økonomi. Det betyder ikke, den er uden pres. Vores strategi med at tiltrække nye borgere lykkes og det betyder flere skatteindtægter i kommunekassen. Sidste år hævede vi skatten marginalt, fordi vi havde tabt i udligning og ellers kunne se ind i store, fremtidige økonomiske problemer. Det var rettidig omhu. Med denne lille skattestigning har vi gjort vores kommunale økonomi mere robust og mere modstandsdygtig over for udfordringer.

Der allerede i år flyttet væsentlig flere borgere til Hillerød end hvad statens prognoser peger på for næste år. Det har gjort det økonomisk forsvarligt at vælge selvbudgettering frem for statsgaranteret finansiering. Det har givet os 47 mio. kroner mere til velfærd og anlæg.

Vi står på et godt økonomisk grundlag for de næste år og jeg synes godt at vi kan være stolte af, at vi sammen kan overlevere en kommune i rigtig god form til det kommende byråd.

Tak.