En tryg og værdig alderdom

Ældre mennesker, der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt. 

Kvalitet i pleje og omsorg

Desværre bliver der flere og flere ældre med demens. Demensramte ældre og deres pårørende har særlige udfordringer. Dem skal vi tage hånd om ved at sikre veluddannet personale og hjælp til de pårørende.

Vi skal udvikle og gøre brug af ny velfærdsteknologi, men altid på en måde, der går hånd i hånd med tryghed for de ældre.

Når vi bliver gamle, er en god hjemmepleje det bedste værn mod at blive indlagt for småting, eller til at komme hurtigt i gang igen efter en indlæggelse. Vi vil have en effektiv hjemmepleje, der kan sikrer en faglig høj kvalitet i pleje og omsorg.

Ved at styrke kommunale sygeplejeklinikker, kan vi hjælpe de borgere, der selv kan komme rundt, og dermed skabe lidt mere tid til den del af hjemmeplejen, der kommer hjem til de borgere, som ikke selv kan komme ud.

Det enkelte menneske skal opleve så få nye ansigter i løbet af et forløb som muligt. Men det er meget vigtigt, at de mennesker, der skal hjælpe, har de rigtige forudsætninger for det, og den bedste, faglige kompetence. Ved langvarige forløb med behov for meget pleje og måske flere forskellige former for pleje, kan det ikke undgås, at der kommer forskellige medarbejdere i hjemmet.

Vi vil sikre bedre sammenhæng, når borgerne skal fra sygehuset og plejen overgår til den kommunale hjemmepleje. Kommunens forløbskoordinatorer skal helt ind på hospitalet, så gode udskrivelser forberedes og aftales inden borgeren sendes hjem.

Vi vil optimere arbejdsgangene, sådan at unødig dokumentation fjernes: Vi har tillid til plejepersonalets kompetencer og vil være med til at nedbringe dokumentation til et minimum.

Selv om man har private leverandører, trækker det mange ressourcer i den kommunale forvaltning at have dem. Det bliver alvorligere, hvis de går konkurs, for opgaverne forsvinder ikke sammen med leverandøren. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Derfor skal de private leverandører kunne dokumentere en holdbar økonomi, og bære et økonomisk ansvar, når det går galt.

Vi vil understøtte en udvikling i hjemmeplejen, hvor det faglige niveau fremmes. Medarbejdere i Hillerød kommunes ældrepleje, skal have den nyeste viden indenfor netop deres område.

Fleksible boligformer

Fremtidens boliger skal imødekomme nye familiemønstre og de skiftende behov, vi kan opleve over et livsforløb. Det betyder, at vi skal tænke nyt, når nye boligområder skal planlægges, og boligtilbud skal etableres. Fremtidens ældre vil for manges vedkommende være aktive langt op i alderen, nogle ønsker boformer med mulighed for at bo sammen med andre, eller boformer hvor flere generationer kan leve under samme tag. Andre får behov for mere beskyttede boformer, fordi de fx bliver ramt af demens. Udgangspunktet  for os alle er, at vi ønsker at leve et aktivt liv med mulighed for samvær, kulturelle oplevelser og indkøb tæt på boligen.

Vi bliver flere ældre i fremtiden og det er stadig kun de mest plejekrævende, som tilbydes en egentlig plejehjemsplads med egen lejlighed, fælles stue og køkken og plejepersonale døgnet rundt. Men vi må finde en mellemting: Boliger, hvor vi ikke selv skal klare det hele, som er gjort let tilgængelige og som ligger i nærheden af fx plejecentre, hvor man kan få hurtig hjælp. Det skaber mere tryghed.

Når vi planlægger i vores kommune, skal der gøres plads til, at grupper af mennesker kan aftale sig frem til at skabe boligområder, som er mere fælles i deres natur, om det så er oldekoller eller boliger for flere generationer.

Fremtidens boliger skal leve op til høje tilgængelighedskrav og kunne indrettes med velfærdsteknologi, så vi kan bo i eget hjem så længe det er trygt og ansvarligt.

Vi vil inspireres af borgere, arkitekter, boligselskaber, andre kommuner og andre lande, som tænker på alle disse aspekter. Socialdemokratiet vil arbejde for, at vi i den nye bydel, Favrholm, udvikler nye boligformer, der kan passe til os livet igennem.

Moderne plejehjem

Alle Hillerød kommunes plejehjem er enten nybyggede eller moderniseret. Der findes ikke utidssvarende plejehjem i Hillerød Kommune, og sådan skal det også være. Vi har gode erfaringer med at bygge og drive plejehjem i samarbejde med boligselskaber. Det betyder at den ældres bolig på plejehjem, er en almen bolig og der betales husleje til boligselskabet, som i enhver anden lejebolig. Det betyder også, at hvert plejehjem har sit eget præg, selv om plejehjemmets overordnede rammer udstikkes af kommunen.

I Hillerød kommune mangler vi plejeboliger. Derfor er vi glade for, at boligselskaberne ser positivt på at udbygge vores eksisterende plejecentre. Men vi skal også bygge et nyt plejecenter for at imødekomme fremtidens behov for plejehjemspladser, og det er der nu sat penge af til.

Ved bygning at et nyt plejecenter skal der tænkes ny teknologi ind i driften af plejecentret, så personalet sikres et godt og skånsomt arbejdsmiljø og borgerne sikres mest mulig uafhængighed af personalet i deres livsførelse.

Socialdemokratiet mener, at vi skal samtænke bygningen af et nyt plejecenter med andet byggeri, som for eksempel daginstitutioner eller boliger, så der skabes mere liv og aktivitet med nærområdet.

Vi skal også overveje muligheden for, at fx stuerne indrettes fleksibelt til et ægtepar eller anden familiekonstellation.

Socialdemokraterne mener, at det er bedst, hvis nye plejehjem er kommunalt drevet. De borgerlige partier så gerne, at et nyt plejecenter bliver privatdrevet, som et ‘friplejehjem’. Men vi har endnu ikke fået klare svar på, hvad det vil koste kommunen, at der drives et privat plejehjem i Hillerød. Er det dyrere end de nuværende plejehjemspladser vil det nemlig betyde besparelser andre steder på ældreområdet. Det vil vi ikke acceptere. Vi kan ikke forhindre en virksomhed i at opføre et friplejehjem, men vi kan gøre det mere eller mindre attraktivt med vores tilkendegivelser om hvorvidt vi helt eller delvist vil anvise visiterede borgere til friplejehjemmet. En privat bygherre skal have et overskud af sin forretning. En privat bygherre styrer selv indretningen af plejecenteret, definerer selv, hvordan det skal drives, og har retten til selv at vælge, hvem der kan tilbydes en bolig på plejehjemmet. Desuden kan der være ydelser på et friplejehjem som fordrer brugerbetaling.

Ydelser skal tildeles ud fra lighedsprincip

De ydelser der leveres i Hillerød skal tilbydes ud fra et lighedsprincip. Derfor er Socialdemokratiet imod, at der er indført brugerbetaling for kommunens ældre borgere, som det er tilfældet, når det gælder tøjvask.

Tidligere kunne borgerne vælge mellem en privat og en offentlig udbyder (kommunen).

Det har de borgerlige partier besluttet at lave om, så de svageste borgere i kommunen, nemlig de ældre, der ikke kan vaske tøj selv, nu kun kan få vasket af en privat leverandør for hjemmehjælperen må ikke vaske tøjet i den ældres egen vaskemaskine. Nu skal tøjet på vaskeri til en pris på 150 kr. månedligt. Men borgere der ikke er så svage, og kan klare sig bedre og bedre selv, de kan fortsat få vasket i eget hjem af hhv. privat eller offentlig leverandør efter eget valg og for 0 kr.

Hvis den nye ordning med brugerbetaling for vask af de allersvageste ældres tøj ikke skal give underskud på ældrebudgettet, kræver det, at 40 % af de allerdårligste fravælger at få vasket deres tøj. Ellers kan de borgerlige partiers beslutning betyde, at kommunens ældrebudget får et underskud på op mod en million. Socialdemokraterne vil have mindre brugerbetaling på ældreområdet, og vi vil fortsat argumentere kraftigt imod denne urimelige forskelsbehandling af de svageste borgere i kommunen.

Det er desuden en beslutning, som ikke lever op til vores principper for udbud, som er, at hvis ydelser skal udbydes, så skal det være fordi borgerne kan tilbydes en bedre kvalitet i ydelsen, til billigere penge end kommunen kan tilbyde. Det er ikke tilfældet i denne sag.

Princippet om brugerbetaling på sundhedsområdet er ikke vores politik, og slet ikke når den målrettes kommunens svageste borgere, som har svært ved at markere sig i debatten. Det bryder med princippet om lighed for alle i de kommunale ydelser. Sagen er derfor principiel.