Det gode fritidsliv

I Hillerød kommune skal borgere i alle aldre have mange muligheder for at skabe sig et godt og aktivt fritidsliv. Gode oplevelser bidrager til en bedre livskvalitet og giver større muligheder for at føle sig som en del af fællesskabet. Socialdemokraterne vil gøre det lettere at opnå det gode fritidsliv. 

Alle skal kunne deltage

Kultur er en kilde til fornyelse og inspiration, men det er også det kit, der binder os sammen som mennesker, og det er ofte gennem kulturelle oplevelser, kunst, idræt og i foreningslivet at vi finder fællesskabet.

Socialdemokraterne vil værne om de gode kulturinstitutioner, vi har i vores kommune, som fx Mastodonterne, Klaverfabrikken, Hillerød Musik og Teater, Føllegård, Frederiksborgcenteret, Nødebo Kro, Støberihallen, Slotsbio og Annaborg. Vi anerkender det store, frivillige arbejde, der igen og igen giver os borgere mulighed for at opleve – eller selv deltage i – små og store kulturelle indslag i vores fritid. Vi ønsker at gøre det lettere at tage et initiativ til kreativ udfoldelse, og kulturelle talenter og initiativer skal støttes og fremelskes.

Idræts- og foreningslivet er en central del af det danske demokrati, og derfor ønsker Socialdemokratiet at styrke det. Alle – uanset alder eller økonomisk formåen – skal kunne engagere sig i idræts- og foreningslivet. Det frivillige foreningsarbejde er med til at styrke den sociale sammenhængskraft, og vi skal være stolte af, at så mange i vores kommune vil gøre en forskel for andre, ved at være aktive i en forening eller ved frivilligt arbejde. Samtidig vil vi gerne være med til at bakke op om folk med særlige talenter allerede tidligt i livet, og vi ønsker derfor fortsat, at det skal være muligt at gå i en eliteidrætsklasse i Hillerød Kommune.

Derfor bakker Socialdemokratiet op om Hillerød Elite Idræt, der har fokus på både elite- og talentudviklingen i forhold til udøverne men også i forhold til samarbejdsklubberne.

Vi ønsker at skabe en elite- og talentudviklingskultur baseret på et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsgrene og deres forbund, uddannelsesinstitutionerne i Hillerød og Hillerød Kommune med udgangspunkt i samarbejdsaftalen med Team Danmark.

Flere events til Hillerød

Events har en profil – og identitetsskabende funktion, styrker turismen og det internationale samarbejde. Events kan såvel være kulturelle aktiviteter som idrætsbegivenheder og meget andet.

Socialdemokraterne vil gerne bakke op om de mange aktive foreninger i Hillerød Kommune, som gerne vil gøre mere for at vise, at Hillerød er en aktiv by. Det kan gøres på mange måder i samarbejde med foreningerne, fx ved: Enkeltstående musik-, teater-, kunst- eller idrætsarrangementer. Ved musik- og teaterfestivaler, breddeidrætsstævner eller mesterskabsstævne både for nationale og internationale deltagere, tilhørere m.fl. Og så kan vi som kommune skabe mulighed for, at vi kan byde ind som værter ved allerede etablerede events med skiftende værtsbyer.

Vi vil arbejde på at skabe en mere professionel eventorganisation (Hillerød Events), der støtter større arrangementer med hjælp til budget, sponsorerkoncepter, markedsføring, pressekontakt, fysiske rammer, praktiske forhold, tilladelser, fundraising og sparring omkring konceptet. Organisationen skal have mulighed for at være opsøgende og støtte økonomisk i forhold til de landskendte arrangementer, hvor det typisk koster et værtsby-gebyr for at få arrangementet til kommunen. Et sådan gebyr vil komme mangedoblet retur igen som følge af den ekstra omsætning et event vil skabe i byen.

Socialdemokratiet vil fortsat støtte op om det frivillige engagement, der er i vores mange foreninger, både i dagligdagen, men også når en forening ønsker at lave et større arrangement. En professionel eventorganisation vil hjælpe de mange frivillige kræfter i bestræbelserne på at få Hillerød på landkortet.

Engagement og initiativ

Det bliver sværere og sværere for foreningerne at rekruttere frivillige ledere, hvilket ikke mindst skyldtes det stigende bureaukrati med ansøgninger, blanketter og indberetninger m.m. Skiftende regeringer har lovet, at det skal være lettere at være frivillig leder, men ikke meget er sket.

Socialdemokratiet vil gerne gøre det lettere at være frivillig i Hillerød. Vi ønsker, at vi lokalt tager skeen i egen hånd og forsøger at formindske de bureaukratiske og unødvendige papirgange, som vi selv har været med til at skabe lokalt. Vi vil fjerne bureaukratiske barriere for derigennem at fremme tilgangen af frivillige, ligesom vi gennem de landsdækkende organisationer vil forsøge at påvirke beslutningstagerne på Christiansborg om at gøre ord til handling.

Socialdemokraterne bakker op om initiativer, der har til formål, at støtte op om et godt fritidsliv og skabe gode rammer for aktiviteter, der ikke før har været mulige. I denne byrådsperiode har vi støttet op om en del borgerdrevne initiativer, som fx Hillerød Multipark, Nordsjællands Klatrecenter, Liv og glade dage i St. Lyngby og Helhedsplanen for Skævinge.

Vi vil aktivt være til stede, når der skal tages initiativ til at skabe nye muligheder for oplevelser, og vi vil bidrage med viden og engagement, når ideer skal drives frem. Derfor har vi også været til stede, når der har skullet arbejdes på at få etableret fx Hillerød Byfest, Living Lab eller Byforum.

Vi vil fortsat være med til at gøre Hillerød til en interessant, sjov og udviklende kommune at leve sit liv i.

Lad fortiden tale og nutiden leve

Vi vil skabe liv i Hillerød bymidte. Livet i byen er afhængigt af, at der er et godt handelsmiljø, at vi har steder i byen, hvor vi kan mødes med hinanden og få en pause fra indkøbene. Vi kommer i bymidten for at handle, men også for at få en god oplevelse.

Hillerød bymidte skal være et levende og hyggeligt sted med gode handelsmuligheder og med oplevelser for mennesker i alle aldre. Byen skal udvikle sig, så den lever op til de krav, vi har i dag. Samtidig skal vi have respekt for, at vores by har en historie, som er meget synlig med vores smukke slot placeret midt i byen.

Socialdemokratiet har ad flere omgange haft byens udvikling og liv på dagsordenen. Ved budgetforliget for budget 2017-20, hvor vi fik afsat 1 mio. kr. til en ny og spændende legeplads i bymidten. Legepladsen skabes på arealet omkring den nuværende legeplads på Posen, men vil i omfang blive større. Målet er at skabe et samlingssted for familier, hvor der er plads til leg og afslapning. Legepladsen bliver sjov for børn at lege på, og vil passe ind i det omgivende miljø med søen og slottet som baggrund. Der er nedsat en sparringsgruppe med forvaltning, politikere og legepladseksperter, der skal udforme legepladsen med respekt for de ønsker, der allerede er kommet fra forældre og børn. Vi vil fortsat have fokus på, at Hillerød bymidte er et attraktivt sted at komme for børnefamilierne.

Ved samme budgetforlig fik Socialdemokraterne afsat 1 mio. kr. til forbedringer på Torvet. Derfor bliver der nu sat siddemøbler, blomsterkummer og flere cykelstativer op. Der er 300.000 til en plan for, hvordan vi kan gøre Torvet mere hyggeligt og torvehandlen mere attraktiv. Det er et arbejde som flere socialdemokratiske byrådspolitikere deltager aktivt i. Vi vil have et fælles torvehandel-område med fx ens parasoller, så Torvet bliver brugt mere. Socialdemokratiet vil arbejde for at der afsættes penge til den nye plan, og at vores bymidte udvikler sig til at være et godt mødested for mennesker i alle aldre.

Nationalparken – Kongernes Nordsjælland

Socialdemokraterne er vilde med ideen om, at vi skal have en nationalpark i Nordsjælland, og vi har arbejdet for det hele vejen igennem. Ligeledes er vi meget tilfredse med, at parforce-jagtsystemet er optaget på Unescos Verdensarvsliste.

Vi mener, at det skal være en nationalpark, fordi Nordsjælland historisk set er så særligt, fordi det blev samlet under kongedømmet, mens herremændene flyttede andre steder hen og prægede historien og landskabet, der hvor de var. Kongernes Nordsjælland handler både om områdets historie og dets natur. Det handler om at understrege og bevare naturen, naturhistorien og kulturhistorien, samtidig med at vi forbedrer naturens mulighed for at være mangfoldig. Vi sikrer, at borgerne og gæster udefra, kommer til at kende naturen bedre for dermed at få lyst til at skåne den i endnu højere grad.

Producenter indenfor parkens område vil kunne markedsføre sig med, at deres produkter kommer fra Kongernes Nordsjælland, og der bliver oprettet en fond, som kan understøtte aktiviteter i området. Hvis der f.eks. er ønsker om at man kan færdes langs en sø over en bondes mark, kan der aftales kompensation for det, men der er ikke hjemmel til at tvinge noget igennem.

Kongernes Nordsjælland bliver den nationalpark i Danmark som der er den bredeste begrundelse for, og den burde have været landets første nationalpark. Det blev den ikke selvom en inddragende folkelig proces siden 2005 viste endda meget stor opbakning. Folketinget gjorde det for let for landbruget at nedlægge veto. Men ikke mindst på grund af Christine Antorini og Kirsten Jensens insisterende indsats, har Folketinget endeligt sagt ja til Kongernes Nordsjælland, selv om det er blevet en langt mindre sammenhængende model.

I høringsperioden har flere lodsejere ønsket at tilslutte sig nationalparken. Det er meget glædeligt, og Socialdemokraterne vil fortsat arbejde på, at Nationalparken får det omfang, der oprindeligt var planer om.

Lokalsamfund og landsbyvisioner

Socialdemokraterne mener, at vores lokalråd har en vigtig rolle. Lokalråd kan være med til at udvikle lokalsamfund. De sidder inde med viden om netop deres område. Hvor kan vi udvikle rekreative områder? Er der steder, hvor der er udfordringer med trafikken? Hvad kan vi gøre for at bevare den lokale skole?

I Hillerød Kommune er der 11 lokalråd, som er geografisk afgrænsede til et specifikt lokalområde. Lokalrådene fungerer som et af bindeleddene mellem borgere, foreninger, organisationer og byrådet. Lokalrådene er organiseret forskelligt. Nogle steder er det kun foreninger der kan være medlem af lokalrådet, nogle steder kan man melde sig ind og andre steder er alle borgere i et bestemt lokalområde automatisk medlem af lokalrådet. Det er op til dem.

Vi vil have konkrete samarbejdsprojekter med lokalrådene og andre lokale kræfter. Igennem en årrække har landsbyerne udarbejdet deres egne landsbyvisioner, og der er i dag landsbyvisioner for 8 lokalsamfund. Landsbyvisionerne udgør grundlaget for ønskerne i kommuneplanen. Landsbyerne arbejder med at bevare og udvikle deres egne særpræg og kvaliteter.

Vi mener det er vigtigt, at landsbyernes identitet og ønsker til fremtidig udvikling, fremstår tydeligt for alle – også dem der potentielt vil bosætte sig i lokalsamfundet.