Alle børn skal have de bedste muligheder

VORES POLITIK FOR BØRN OG UDDANNELSE

Vi arbejder for stærke daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, der kan give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en uddannelse.

Vi vil have dagtilbud af høj kvalitet

Undersøgelser viser, at dagtilbud af så kaldt “høj kvalitet” har en betydelig effekt for barnets udvikling, herunder evne til senere at lære at læse og regne. Hvis alle vores dagtilbud i Hillerød Kommune er af høj kvalitet, kan det medvirke til, at flere børn klarer sig godt, og at færre børn ender på et sidespor. Derfor ønsker vi også at investere i de 0-3 årige, for forebyggelse virker bedst, ikke mindst for udsatte familier.

Det er ikke udelukkende antallet af medarbejdere i institutionen, der er afgørende for, om et dagtilbud er et højkvalitets dagtilbud, men vi anerkender, at antallet af medarbejdere har en stor betydning for, om det er muligt at yde det, der er nødvendigt for alle børn. Det er dog kvaliteten af den samlede indsats, der lægges i dagtilbuddet, der tæller, og her er medarbejdernes kompetencer og engagement altafgørende.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der kommer flere uddannede pædagoger i Hillerød Kommunes dagtilbud. I første omgang skal vi op på det allerede politisk bestemte niveau på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Vi vil have en bedre normering i daginstitutionerne, og har i budgettet for 2018-21 afsat 2,6 millioner til at forbedre normeringerne.

Vi vil have endnu mere bevægelse ind i dagtilbuddene, så børnene tidligt lærer at bevæge sig. Til det skal vi uddanne flere bevægelsespædagoger.

Vi vil sikre at vores medarbejdere i dagtilbuddene fortsat følger med udviklingen, og får mulighed for at erhverve sig nye kompetencer.

Kommunens tilsyn med dagtilbuddene viser, at vi er nået langt, men at der stadig kun er få dagtilbud, der kan betegnes som højkvalitetsdagtilbud efter den fagtekniske betegnelse. Det vil vi gerne lave om på.

Der er dage, hvor institutionerne er pressede især ved sygdom/fravær, og medarbejderne skal løbe meget stærkt. Vi vil arbejde for, at alle institutioner finder en god måde at organisere sig på ved sygdom/fravær.

Vi vil have bedre normering i daginstitutionerne før vi prioriterer skattelettelser.

Vi mener også at taksterne i daginstitutionerne skal sænkes, før skatterne.

Vi vil arbejde for, at der afsættes mere tid til vores børn.

En attraktiv folkeskole – værd at vælge

Socialdemokratiet ønsker at skabe attraktive folkeskoler i Hillerød Kommune. Flere skal vælge folkeskolen til allerede ved børnehaveklassestart.

Folkeskolen er et fagligt og dannelsesmæssigt fællesskab, der ruster børn til det liv, som de møder efter skolen. Det særlige ved at gå i den lokale folkeskole er, at børnenes kammerater bor tæt på. Med et stærkt tilvalg af folkeskolen kan vi blive ved med at have skoler for alle, og i alle de bysamfund, hvor vi har skoler i dag.

Privatskolerne tilfører vores kommune en bredere palet af skolemuligheder. Vi vil højne samarbejdet med privatskolerne om f.eks. medarbejdernes kompetenceudvikling og inklusion.

Vi bakker op om initiativer, der skal gøre den lokale folkeskole til et attraktivt valg for forældrene. I alle vores skoledistrikter er der et samarbejde mellem dagtilbud og den lokale skole. Her arbejder man med overgange fra dagtilbud til skole. Dette samarbejde kan udvides, og inddragelse af andre samarbejdsparter, som forældre og lokalråd.

Socialdemokratiet mener, at alle elever skal kunne føle sig som en del af et socialt og fagligt fællesskab. Det betyder, at vi fx arbejder fokuseret på at kompetenceudvikle vores lærere, skabe profiler for vores skoler, variere skoledagen og arbejde forskningsbaseret.

IT i folkeskolen – effektiv undervisning til alle

Socialdemokratiet vil have en plan for digitalisering og læring i folkeskolen. IT er et vigtigt arbejdsredskab til læring for vores elever og lærere i folkeskolen. Lovgivningen siger, at vores elever skal møde IT i løbet af skoledagen, og vi har egne kommunale krav til digitale lærermidler og platforme. En undersøgelse af vores it-bestand på skolerne viser imidlertid, at tilgængeligheden til computere er lav. På nogle skoler er der en computer til blot hver 10. elev. Det er ikke godt nok.

Vi ønsker, at vores lærere skal gøre det, som de er bedst til: At undervise. De skal kunne begynde undervisningen med det samme, og dermed undgå at bruge unødig tid på IT, der ikke virker.

Vi mener i første omgang, at alle udskolingslever i folkeskolen skal have stillet en elevcomputer til rådighed. Vi ønsker samtidig, at alle skoler har en investeringsplan for køb eller leasing af computere til indskoling og mellemtrin.

I Hillerød Kommune har vi i en årrække haft strategien ”Bring your own device”, som betyder, at eleven medbringer pc hjemmefra. Elever der ikke kan medbringe eget udstyr kan låne på skolen. Forvaltningen lagde i foråret 2017 op til, at denne strategi skulle udrulles, i endnu højere grad, men vi er ikke enige i denne strategi. Skolernes IT-bestand er så dårlig, at det i praksis kan betyde, at elever der ikke kan medbringe eget udstyr, sidder uden en computer. Samtidig stiller det lærerene i en vanskelig situation, da de ikke må kræve, at eleverne tager en computer med hjemmefra. De må blot håbe, at tilstrækkeligt mange elever har computere med til netop deres undervisning.

Med den nuværende strategi kan vi se frem til, at vores lærere skal kunne supervisere mange typer af ”devices”, og de skal bruge unødig tid, som de ellers kunne have anvendt på undervisning. På andre arbejdspladser har man medarbejdercomputere, og ofte en it-afdeling der superviserer computerne. I folkeskolen beder vi om, at eleverne selv tager computer med, og så er lærerne ”it-afdelingen”.

Det er i budgetaftalen for budget 2018-2021 lykkedes os at få afsat en 1-årig bevilling til pc’ere i 7. klasse, hvilket betragtes som et forsøg, der skal følges. Vi vil gerne gå videre, så alle børn kan få de samme muligheder, og så vores lærere kan bruge deres tid fornuftigt. Vi vil skabe lige muligheder for læring.

I 2008 talte Socialdemokraterne for, at alle klasselokaler skulle have smartboard, og sådan er det i dag. Men de er ved at være forældet. Derfor mener vi, at en it-investering skal suppleres af en investering i smartboards.

Du skal kunne uddanne dig i Hillerød

Socialdemokraterne mener, at Hillerød fortsat skal være Nordsjællands uddannelsescentrum. Vi har gode transportforbindelser, og vi har et godt udgangspunkt med Campus Nordsjælland, hvor vores unge mennesker i dag kan uddanne sig til fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, pædagog,

socialrådgiver, sygeplejerske og lærer. På Campus Nordsjælland er der bygget kollegieboliger, så de studerende kan bo tæt på deres uddannelse. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vi har boliger i Hillerød, som en ung studerende har råd til at bo i.

Virksomhederne i Hillerød Kommune, men også sygehuset og vores daginstitutioner, skoler og plejehjem er afhængige af, at der er uddannelsesmuligheder i Hillerød. Vi har brug for nye medarbejdere, og efteruddannelse til de medarbejdere vi har.

Vi vil have at Hillerød skal være en god praktikkommune for velfærdsuddannelserne, og at Hillerød Kommune får flere praktikanter fra Campus Nordsjælland og andre uddannelser i vores område.

Vi har mange ungdomsuddannelser i Hillerød, og det er godt, for forudsætningen for en videregående uddannelse er en god ungdomsuddannelse.

Vi vil styrke Strategisk Uddannelsesforum, der er med til at samle kommuner, uddannelsesaktører og erhvervsliv i Nordsjælland i et tæt samarbejde om at få flere unge bedre gennem uddannelsessystemet.

Vi vil have fokus på at mindske frafald fra ungdomsuddannelserne. Vi bakker op om Garantiskolen, som er det tværgående samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Ungdommens Uddannelsesvejledning der sikrer, at de unge kan skifte ungdomsuddannelse inden for de første 5 måneder fra de er startet, uden at skulle starte forfra.

Vi skal forsat arbejde målrettet på, at få flere til at til vælge erhvervsuddannelserne. Det skal vi bl.a. gøre gennem vejledning, en god brobygning til folkeskolen, samt ved oplysning til elever og forældre om, hvilke muligheder der er i erhvervsuddannelserne.