Kollektiv trafik i Nord

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I Nordsjælland har over 7000 familier ikke en bil. De er hver dag afhængige af at der er busser og tog til rådighed, så de kan komme til og fra arbejde, i skole og på uddannelsesinstitutioner. Det er derfor også forståeligt at den sidste tids debat om fastsættelse af en ramme for den kollektive trafik i Region Hovedstaden er på alles læber. I Socialdemokratiet mener vi at adgang til god tidssvarende kollektiv trafik ikke alene gavner miljøet, men det også er svaret på en stigende bilisme i hele regionen og lange, tidsrøvende køer til og fra Hovedstaden. Skal vi gøre noget for at fremme den grønne profil i regionen og gør kollektiv trafik attraktiv, og det skal vi, så mener vi også staten skal være villig til at udvikle vores kollektive trafiknet og den økonomiske ramme, som kan understøtte dette.

Denne prioritering deles ikke helt så dybtfølt af regeringen. Budgettet til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø og øvrige regional udvikling fastsættes årligt ved økonomiaftalen mellem Staten og Danske Regioner. Rammen er på nuværende tidspunkt fastsat til 1 mia. kr. årligt og det er alt for lidt, hvis vi fortsat skal udvikle den kollektive trafik. I regionen må vi ikke opkræve skatter og vores økonomi er derfor betinget af, hvad staten tildeler os af penge. Vi må heller ikke udvide rammen ved at tage penge fra sundhedsområdet. Vi har i regionen fastsat udgifterne til kollektiv trafik til 500 mio. kr. for også at sikre økonomi til de øvrige regionale områder. Sidste år måtte vi dog ”spise” af de øvrige områder og hæve rammen til 545 mio. kr., fordi udgifterne til den kollektive trafik kontinuerligt udfordres i opadgående retning.

De kommende år vil udgifterne til busdriften stige yderligere ligesom driften vil blive udfordret af afdragene på letbanen. En station ved det nye hospital i Hillerød er også i ”pipelinen”. Mange af udgifterne på den kollektive trafik kan ikke reduceres på grund af kontraktlige bindinger. Vi er således udfordret af tiltagende udgifter på den kollektive transport, som i 2021 beløber sig til minimum 60 mio. kr. årligt.

Det der er i proces i øjeblikket er således størrelsen af den økonomiske ramme til kollektiv trafik under hensyntagen til de øvrige regionale forpligtelser, ikke de enkelte buslinjer. Når de forskellige linjeføringer forståeligt nok har fået en dominerende plads i den verserende debat, så er det fordi der i den analyse, som Region Hovedstaden har bestilt som grundlag for de kommende års trafikale udfordringer, er angivet en række eksempler på mulige tilpasninger, så økonomien kan balancere. Men det er kun eksempler. Det er derfor ikke realistisk at diskutere konkrete tilpasninger før rammen er fastsat. Analysen gør det dog klart, at skal der spares på den kollektive trafik, så vil det primært være buslinjerne i Region Hovedstaden, som vil stå for skud, da mange øvrige trafikale forhold er urørlige. Der er allerede lagt besparelser ind på busserne i relation til åbningen af Metro Cityringen i 2019, svarende til ca. 45 mio. kr. De busser skal afbestilles i 2018. Når Letbanen åbner i 2024 kan yderligere busruter i regionen lukkes, men vi er udfordret af, at vi allerede skal afdrage på lånene til letbanen i 2020, altså 4 år før letbanen er klar. De øvrige linjer i Region Hovedstaden, som evt. kan komme i spil i en rammebesparelse skal der først afgives bestilling på i 2019.  Det giver tid til at regionen kan gå i dialog med kommunerne om evt. besparelser og omlægninger i det kommende år, altså med mindre man vælger at spare yderligere på fx jordoprensning og rent drikkevand og freder den kollektive trafik.

Som jeg oplever det i Region Hovedstaden er der ingen, som mener, at det er realistisk at spare 60 mio. kr. på den kollektive transport, men hvad beløbet ender op i vides endnu ikke. Det bliver først afklaret på forretningsudvalgsmødet i marts. Vi kan tage flere pengene fra miljøområdet, fra erhvervsudviklingen eller fra uddannelsesinitiativer.  Vi kan også håbe på en bedre økonomiaftale med staten (nok for optimistisk). Men fakta er her og nu, at vi skal finde pengene inden for rammen på 1 mia.kr.

Ét er dog sikkert. Jeg vil gøre alt i min magt for, at borgerne i Nord ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt. Det handler om prioritet og her har fremkommelighed 1. prioritet. Vi har lokalbanen, men langt det meste af Nordsjælland hænger sammen via buslinjer. Jeg gør derfor alt hvad jeg kan for, at tale dette frem i Regionsrådet og i den Socialdemokratiske gruppe. Jeg er dialog med vores medlemmer af Trafikudvalget i Gribskov og i Hillerød og tager alle gode argumenter med mig i mit arbejde i Region Hovedstaden. Men får I gode ideer så bare skriv for vi er voldsomt udfordret de kommende år.