Vækst der virker

Virksomheder i Hillerød Kommune skal have de bedst mulige vilkår, hvis de skal klare sig i den globaliserede verden. Socialdemokraterne er meget bevidste om, at stærke virksomheder med gode arbejdspladser er et vigtigt fundamentet for den velfærd, vi som borgere forventer. 

Socialdemokraterne har støttet C4 Videnscenter fra starten, og vi bakker stadig op om det store arbejde, C4 udfører for vores virksomheder og vores kommune. Socialdemokraterne i Hillerød mener, at vi skal løse de udfordringer, erhvervslivet står overfor, sammen med de lokale virksomheder. Det gør vi blandt andet ved at deltage meget aktivt i de gode samarbejdsfora, der er skabt i Hillerød, som fx Symbiose Hillerød, Strategisk Uddannelsesforum og ByForum. Vi vil styrke samarbejdet, lytte til hvad de lokale virksomheder har brug for, og kæmpe for at støtte vores virksomheder, der hvor det giver mest mening. Det skal sikre gode arbejdspladser i Hillerød – også i fremtiden.

Grøn vækst og kvalificeret arbejdskraft

Med Jens S. Jensen (A) som borgmester tog Hillerød Kommune nogle visionære skridt – fx med købet af statens gårde, hvor Biogen, Foss og Novo i dag ligger, og hvor der bliver plads til at udvikle den bydel, Favrholm, der skal omkranse det nye Nordsjælland Hospital. Vi ligger centralt i Nordsjælland, vi har gode trafikforhold, som vi vil gøre endnu bedre, vi har en mangfoldighed af virksomheder, som understøtter hinanden og vi har et meget bredt udvalg af grundlæggende, kortere og mellemlange uddannelser. Derfor søger virksomheder til Hillerød og antallet af private arbejdspladser stiger.

For os er det vigtigt at fastholde denne kurs, og vi skal gøre det klogt. Vi ønsker at der fortsat skal være gode muligheder for at tiltrække arbejdspladser til Hillerød, og vi vil især gerne tiltrække virksomheder, der vil satse på et grønt regnskab. Her er arbejdet i Hillerød Symbiose vigtigt, fordi der i selve symbiosetankegangen ligger et ønske om at kunne genbruge hinandens ressourcer. Tovholderen i Hillerød Symbiose har været Hillerød Forsyning, og det har allerede resulteret i grønne resultater på virksomhedernes forsyningsområder. Vi mener at det fokus, der har været i Hillerød Forsyning med at levere en stadig grønnere forsyning på varme, vand, køling, affald og spildevand, skal fortsætte, da det er en vigtig medspiller i arbejdet med at tiltrække nye, grønne virksomheder.

Vores gode virksomheder skal have de bedste muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Det sørger uddannelserne til dels for, ligesom samarbejdet mellem vores jobcentre i Nordsjællands Rekrutteringsservice er en succes. Det har stor værdi, at uddannelser, virksomheder og kommuner i Nordsjælland kan mødes, og få løst de problemer, der måtte opstå, og derfor bakker Socialdemokraterne, op om det store arbejde, der er lagt i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, og vi mener, at det vigtige arbejde skal fortsætte og udvikle sig. Vi mener, at vi skal bakke op om vores erhvervsskoler, herunder Esnord, og derfor arbejder vi med konkrete samarbejdsprojekter, så elever i folkeskolen og deres forældre får tillid til, at erhvervsuddannelse kan være vejen frem.

Infrastrukturen skal være i orden

Hillerød er en succesfuld kommune når det kommer til arbejdspladser, og vi er i dag en indpendlerkommune.  Det betyder, at der er flere mennesker, der kommer til Hillerød hver dag for at gå på arbejde, end der er Hillerødborgere, der kører ud. Når vi har talt med de lokale virksomheder, har særligt de meget store virksomheder som Biogen og Novo Nordisk, et meget stærkt ønske om, at der bliver gjort noget ved de lange køer ind og ud ad Hillerød morgen og eftermiddag, så deres medarbejdere får lettere ved at komme på arbejde. Socialdemokraterne vil kæmpe for bedre trafikale forhold – både med at få Hillerødmotorvejen til rent faktisk at gå helt til Hillerød, men også for at det bliver lettere at komme ind og ud ad byen i myldretiden. Vi kan ikke selv bestemme over motorvejen, som er en statsvej, men vi kan gøre noget ved køerne på de kommunale veje, og det gør vi nu. Socialdemokraterne havde op til de seneste budgetforhandlinger sat fokus på problemerne med køer ind og ud ad Hillerød by i myldretiderne, og byrådet besluttede, at der skal arbejdes på at fremme udbygningen af rundkørslen ved afkørslen Hillerød S (den der går op til Novo og Biogen), så de mange ansatte på de store virksomheder i byen hurtigere og mere sikkert kan komme på arbejde. Der blev i budgettet afsat penge til at bygge de såkaldte ‘shunts’, der gør det lettere og hurtigere at komme rundt i rundkørslen. Men vi er ikke færdige med at arbejde for at forbedre trafikken i Hillerød Kommune (se vores trafikpolitik).

Skatter og afgifter

Den måde dækningsafgiften er skruet sammen på, er ret forkætret. Det kan vi godt forstå. Den rammer de allerstørste virksomheder hårdest, og rammer dem på deres udvikling. Men dens sammensætning kan kommunen ikke gøre noget ved. Det er blevet foreslået, at vi skal sænke provenuet, men vi vil hellere have flere pædagoger og nedsat forældrenes betaling til dagtilbud, før vi sætter afgifter og skatter ned. Intet af det, har vi dog penge til endnu. Dækningsafgiften lægges slet ikke på 1-mandvirksomheder og i de beregninger, vi har set, er dækningsafgiften ikke den hæmmer af vækst, som nogen siger. De kommuner der ikke har dækningsafgift har slet ikke så mange virksomheder som Hillerød, og de virksomheder vi har, er kommet på trods af dækningsafgiften og på grund af de andre goder vi har, fx den laveste grundskyld i Nordsjælland.

Vi vil passe på handlen i Bymidten og i de små bysamfund

Hillerød by er kendetegnet ved at være en købstad – en handelsby. Byens kvalitet er et af de trækplastre, der skal tiltrække nye, gode virksomheder til Hillerød Kommune. Den vigtigste medspiller i kampen om at sikre Hillerøds fortsatte position som Nordsjællands handelscentrum, er de mange små virksomheder, der får livet i bymidten til at pulsere, nemlig byens handel. Da et meget smalt flertal i byrådet lige efter valget i 2013 ønskede, at der skulle opføres et stort butikscenter uden for bymidten med dagligvarebutikker, gik Socialdemokraterne sammen med byens handel om at forhindre et center, der ville have betydet store vilkårsforringelser for vores etablerede handel og betydet tomme butikker i bymidten. Mens sagen var uafklaret, var mange handlende meget bekymrede for fremtiden, og flere af partierne, havde heller ikke fremlagt deres holdning klart og tydelig under valgkampen. Indtil da havde alle partier på nær 1 stemt imod dagligvarebutikker i centret, men efter valget vendte de på en tallerken.  

Det lykkedes heldigvis at forhindre et nyt storcenter uden for bymidten, og enden på det hele blev slet intet center, men boliger i stedet. Der er også kommet noget andet godt ud af kampen, nemlig et tættere sammenhold, kreativitet og nye tiltag blandt byens handlende. Det har desuden resulteret i tilblivelsen af ByForum, som Socialdemokraterne bakker op om, og er aktivt deltagende i.

Handlen skal ikke stå med ansvar for udviklingen alene. Vi mener, at kommunen skal være en meget aktiv medspiller, og bidrage til at gøre bymidten attraktiv og til noget særligt. Livet i byen er meget afhængigt af, at der er et godt handelsmiljø, at vi har gode og velfungerende butikker med et bredt udvalg af varer, og at vi har steder i byen, hvor vi kan mødes med hinanden, og få en pause fra indkøbene. Hillerød bymidte skal være et levende sted med oplevelser, hygge og gode handelsmuligheder.

Vi vil gerne have, at Hillerøds gågader er for gående – ikke for biler og varevogne. Når der skal lægges ny belægning i gågaderne vil vi investere i fx hæve-sænke-pullerter ved alle gågade-indgange, som kun beboerne i gaden, kommunen, politi og beredskab kan betjene. Det har yderligere den fordel, at det er slut med gågade-ræs om natten, og det er også en terrorforebyggende foranstaltning, som vi ved, at man også overvejer i andre, større byer. Vi skal arbejde på at skabe aflæsningspladser for de handlendes leverandører via sidegaderne, så vi slipper for varevogne i gågaderne langt op ad dagen.

Når vi planlægger, hvor der skal være butikker i vores kommune, skal vi tage hensyn til dem, der allerede er i gang med at skabe handelsmuligheder her. Vi siger velkommen til det nye, med respekt for det, vi har. Vi mener derfor, at vi skal gå roligt til værks og sikre, at de muligheder, der allerede er i midtbyen og videre ud, bliver udnyttet. Vi er skeptiske overfor et aflastningscenter i erhvervstrekanten. Hvis vi som kommune ikke kan holde fast i bindinger med hensyn til butikstyper osv. i et sådan aflastningscenter, risikerer vi, at aflastningscentret bliver det Møllebrocenter, vi ikke ville have i 2013. Her viste det sig, at der var partier i byrådet, der kunne trykkes flade af en stærk bygherre. Vi mener, at de store skal passe på de små, og derfor skal vi sikre, at udlægning af areal til de helt store butikker, er med til at trække endnu flere kunder til byens små butikker, som sørger for, at vi har et varieret udbud.

Vi har over årene arbejdet hårdt for, at der er detailhandelsmuligheder i de fleste af vores mindre bysamfund. Det har givet rigtig gode resultater flere steder som fx i Nødebo og Gørløse. I Gadevang har borgerne selv skabt en forening, hvor frivillige holder Købmand Jordnær åben. Socialdemokraterne bakker op om, at det skal være muligt at etablere lokale dagligvarebutikker. En lokal butik er med til at styrke sammenholdet og muligheder for at møde hinanden. Den kan være med til at sikre, at der fortsat er liv i vores lokalsamfund og muligheder for indkøb lokalt.