Grønne ambitioner

Når vi spørger hinanden, hvad vi synes, der er det bedste ved at bo Hillerød Kommune, vil de fleste af os pege på de grønne omgivelser. Socialdemokraterne vil gøre mere for miljøet. Vi vil bevare og fremskynde naturen – også den bynære natur omkring Hillerød by.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening skal vi have vurderet, om der kan etableres hegn med bær og blomsterbærende buske på kommunale områder langs større veje og på de grønne arealer, der i dag bare er græs på. Målet er at fremme biodiversiteten og få en smukkere og grøn by.

Vi vil passe godt på vores miljø og natur, så vores børn kan vokse op i en kommune, der er mindre forurenet og mere bæredygtig. Vi skal kunne nyde naturen, trække vejret frit uden at blive syge, og kunne drikke rent vand af hanerne. Og vi skal starte hos os selv. Klima-og miljøproblemer er globale og lokale på én gang, og problemerne er menneskeskabte, så det er bare at komme i gang.

Grøn omstilling

Socialdemokraterne mener, at vi i Hillerød Kommune fortsat skal have fokus på grøn omstilling. Det har vist sig at kunne betale sig – også økonomisk. Vi skal gøre os uafhængige af fossile brændstoffer og dermed forebygge yderligere klimaforandringer. Vi har allerede mange engagerede virksomheder, der meget interesseret i den grønne dagsorden, og et professionelt og engageret forsyningsselskab, der arbejder sammen med kommunen i Hillerød Symbiose om at holde fast i den grønne dagsorden. Socialdemokraterne mener, at vi fortsat skal benytte os af den kombination af politisk vilje, et fremsynet erhvervsliv og et nytænkende forsyningsselskab, der har præget Hillerød i de sidste mange år. Det er den bedste måde at sikre Hillerød en grøn vækst og grønne arbejdspladser – også i fremtiden.

Klimatilpasning

Socialdemokraterne vil forhindre vand i kældrene og oversvømmelser på vejene. Vi vil forhindre forurening med snavset spildevand. Indsatsen skal opfylde disse formål, ikke mere. Derfor vil vi finde løsninger på separatkloakering, som gavner, og som folk kan leve med. Folk skal ikke gå fra hus og hjem, hverken på grund af vand i kælderen eller ubærlige udgifter til forebyggelse.

Vi har ønsket mere fælles finansiering af den nye spildevandplan og et længere tidsperspektiv. Men vi må ikke gøre betalingen så fælles som vi gerne vil for staten.

Lovændringer og ny viden fra konkrete undersøgelser har gjort, at vi sammen med Venstre fandt et kompromis om en ny spildevandsplan, som det meste af byrådet bagefter tilsluttede sig. Vi har besluttet, at spildevandsplanen skal blive til i et meget tæt samarbejde med Hillerød Forsyning, og at vi i første omgang primært skal separatkloakere fra vejene og de offentlige bygninger. Vi har også besluttet, at der skal være en bedre kommunikation til borgerne, når spildevandsplanen skal realiseres. Socialdemokraterne havde gerne set at alle borgere var kommet med ind under den nye ordning. I Skævinge var separatkloakeringsarbejdet så langt fremskredent, at det ville have været vanvittigt at grave det hele op igen. Vi har talt med flere af beboere på den vej, der er tale om, og dem vi talte med, er enige med os i, at det ville være helt galt at grave det op igen. I stedet får de nu en meget længere frist for at tilslutte sig, så udgifterne virker mere overskuelige.

De boligområder, hvor mennesker i vores kommune, har været mest plaget af kloakvand i kældre og stuer, har fået løsninger. Det skulle også bare mangle. Når vande trænger ind i folks hjem, bliver kampen mod klimaforandringerne også social. Vi skal hjælpe hinanden.

Det regner jo meget i Hillerød, og det nye Favrholm er en god mulighed for at gøre det rigtigt fra starten. Vi vil bruge vandet aktivt til at skabe rekreative områder, som fx søer og åer, eller måske en ny skaterbane, hvor vandet kan være, når der har været ekstremregn.

Socialdemokraterne ønsker at kommunen, det nye hospital og Hillerød Forsyning sammen finder de bedste løsninger.

Mindre affald i det offentlige rum – mere sortering

Socialdemoraterne er trætte af affald, der ligger og flyder på gaderne og i grønne områder. Det er et stigende problem, at folk bare smider affald fra sig i naturen og i det offentlige rum. Men vores offentlige skraldespande er også for dårlige og for få. Blandt andet bliver de gamle affaldsspande ofte plyndret af fugle, katte og ræve.

Socialdemokraterne har i sidste periode taget initiativ til, at der blev igangsat en udskiftning af de gamle skraldespande til nye, bedre og flere spande. Det arbejde skal fortsætte. Vi mener sagtens at Hillerød Kommune i højere grad kan bruge sjove, motiverende tiltag, der opfordrer folk til at smide deres affald i spanden – det såkaldte nudging. Vi vil også gerne se på løsninger for intelligent tømning, fx med chips i spandene, der kan vise hvornår de er fyldte.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at vi også som privatpersoner, får sorteret bedre. Det kan vi gøre ved at gøre det lettere at sortere hjemme på matriklen, så vi kan nå et lokalt mål om, at vi i Hillerød Kommune sorterer 50% af vores husholdningsaffald inden 2020.

Vi vil have alle ungdomsuddannelser, skoler og daginstitutioner med til at deltage i den årlige affaldsindsamlingsdag; nogle er allerede flot i gang. Affaldsindsamling er en tre-i-en lærings-mulighed med indbygget bevægelse, viden om miljø og ressourcer og inddragelse af lokalsamfundet. Samtidig er Hillerød Forsyning ved at bygge et miljøcenter med undervisningslokaler, hvor daginstitutioner og skoler kan booke sig ind til undervisning om affald og genbrug.

Socialdemokraterne har I Hillerød Forsyning fået sat forskellige løsninger til affaldssortering på dagsordenen, og der bliver arbejdet på, hvordan man kan sortere endnu mere hjemme hos sig selv. Vi vil helst ikke have mange flere spande, men Hillerød Forsyning har indstillet til kommunen, at vi skal have en spand med flere kamre, så vi kan få sorteret plast og metal, og vi skal have en frivillig forsøgsordning i gang med pap på alle matrikler.

Socialdemokraterne vil desuden have undersøgt, om det kan betale sig at få flere decentrale genbrugsstationer (som dem vi har ved supermarkederne), så lokalområderne lettere kan komme af med fx glas og tøj.